Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Vše o členství v ČAS
Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/modules/mod_banners.php on line 80

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 387
Advertisement
HomeVše o členství v ČASVše o členství v ČAS

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

07 | 01 | 14 Verze pro tisk

Vše o členství v ČAS

ČLENSTVÍ V ČAS – PROČ A JAK NA TO?

ČAS je profesní sdružení odborníků a poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb pracujících metodou kontaktní práce. ČAS usiluje o zvyšování kvality služeb a rozvoj oboru, a o dobré podmínky pro poskytovatele služeb se zaměřením na potřeby klientů a společnosti. Asociace se při své práci snaží dbát na profesionalitu a odbornost, dodržování profesionální etiky, respekt k autonomii svých členů.

Koho ČAS sdružuje?

 • Sdružuje a zastřešuje poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb hlásící se k metodě kontaktní práce a jednotlivce z řad odborné veřejnosti,
 • k 31. 12. 2016 bylo členem asociace 91 zařízení a 21 individuálních členů (1) z oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Jak se stát členem ČAS?

 • Skupinové členství: Členem ČAS se může stát registrovaná sociální služba hlásící se k metodě kontaktní práce. Členem se stává na základě úspěšně realizovaného rozvojového auditu ČAS, popř. metodické návštěvy ČAS nebo jiné formy měření kvality uznané Valnou hromadou ČAS. O přijetí za člena ČAS rozhoduje na základě písemné žádosti poskytovatele Správní rada ČAS souhlasem nadpoloviční většiny svých členů.
 • Individuální členství: Členem ČAS se může stát fyzická osoba působící v teorii nebo praxi kontaktních sociálních služeb (zejména se jedná o dlouhodobé spolupracovníky Asociace, např. na pozici lektorů, supervizorů apod.). O přijetí rozhoduje Správní rada nadpoloviční většinou přítomných členů na základě písemné žádosti zájemce a doporučení dvou členů ČAS.

Co ČAS nabízí nejen členům, ale i nečlenům, tedy všem pracovníkům v oboru?

 • možnost absolvovat rozvojový audit, popř. metodickou návštěvu poskytovatelů na základě vlastního hodnotícího systému,
 • platformu pro komunikaci napříč nízkoprahovými sociálními službami (realizuje akce, na nichž se setkávají pracovníci z různých typů nízkoprahových služeb),
 • síťuje a spolupracuje napříč oborem a s dalšími institucemi, organizacemi i jednotlivci,
 • podporuje vznik nových služeb tam, kde jsou potřebné, pomáhá jim zavádět standardy kvality, poskytuje metodickou podporu,
 • informuje veřejnost o oboru a snaží se zajistit dostatečné povědomí veřejnosti o nízkoprahových sociálních službách,
 • aktivně prosazuje zájmy oboru např. v rámci státních institucí či jiných profesních asociací,
 • realizuje komplexní systém oborového vzdělávání (mj. akreditované vzdělávací programy pro začínající pracovníky, zkušené pracovníky, pracovníky v přímé práci či ve středním a vyšším managementu organizací, hodnotitele kvality a supervizory),
 • poskytuje informační servis (2) a odborný poradenský servis (3) poskytovatelům služeb,
 • podílí se na výzkumu a vývoji zaměřeném na potřeby klientů, metody práce, evaluační systémy,
 • podporuje vznik oborových textů a literatury,
 • podporuje vznik inovativních přístupů,
 • realizuje projekty cílené na nízkoprahové služby a jejich pracovníky - mezinárodní i v rámci ČR,
 • mobilizuje další zdroje pro rozvoj služeb (vyjednává s donátory, získává netradiční grantové zdroje).

Co vlastně ČAS nabízí svým členům navíc?

 • garantuje rozvoj kvality služeb svých členů, členství v ČAS znamená prestiž a oporu,
 • aktivně prosazuje (lobbuje) zájmy oboru a svých členů,
 • vytváří možnosti mezinárodní výměny zkušeností, stáží, tréninků v zahraničí,
 • členové ČAS mají slevy na vzdělávacích akcích, které Asociace pořádá,
 • členové ČAS mají přednostně garantovaná místa na akcích, které Asociace pořádá,
 • vytváří příležitosti pro vícezdrojové financování členů,
 • zasílá členům pravidelné informace o dění v oboru,
 • prostřednictvím fundraisingu zajišťuje finanční a věcné prostředky pro členská zařízení. (4)

Co ČAS od svých členů chce a očekává?

 • dodržování etického kodexu a standardů kvality sociálních služeb,
 • naplňování hodnot ČAS,
 • aktivní účast (např. při organizaci oborových konferencí), účast na Valných hromadách a zpětnou vazbu při výzkumech či jiných formách šetření v rámci Asociace,
 • udržování a propagaci dobrého jména ČAS,
 • poskytování kvalitní nízkoprahové sociální služby,
 • platbu členského příspěvku (aktuálně ve výši 2000 Kč/rok).

(1) Individuální členství v asociaci postupem času ustupuje do pozadí a mění se v institut určitého „prestižního“ členství pro zasloužilé členy a odborníky. Na členství v asociaci musí být zájemce navržen jinými dvěma členy.
(2) ČAS provozuje portál StreetWork.cz a snaží se o jeho průběžnou aktualizaci a informační kvalitu.
(3) Na kancelář ČAS je možné obrátit se s jakýmkoliv oborovým dotazem. Buď jej zodpovědí pracovníci kanceláře nebo zprostředkují odpověď.
(4) Nejde o prioritní zaměření Asociace, spíše o vedlejší produkt jednání s donátory.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V ČESKÉ ASOCIACI STREETWORK

Podmínky vzniku členství v ČAS byly zásadně upraveny na Valné hromadě ČAS v dubnu 2017. Došlo ke zrušení některých stávajících systémů hodnocení a ke schválení aktualizované metodiky rozvojového auditu a metodické návštěvy. Hlavní změnou oproti minulosti je, že Česká asociace streetwork nemůže a ani nechce garantovat kvalitu poskytovaných služeb, ale chce garantovat rozvoj kvality (ČAS není garantem plnění zákonných požadavků v jednotlivých zařízeních, ale je garantem trvalého rozvoje kvality svých členů). Nově byly definovány hodnoty České asociace streetwork, které budou také diskutovány při realizaci rozvojového auditu a metodické návštěvy.

I nadále bude v procesu hodnocení uznávání inspekce MPSV a/nebo certifikace RVKPP. V případě, že zařízení úspěšně splnilo požadavky inspekce/certifikace, a má zájem o členství v ČAS či o prodloužení členství, musí absolvovat minimálně jednodenní metodickou návštěvu. Metodická návštěva je realizována jedním hodnotitelem, tudíž má i nižší cenu (5.000,- Kč).

V případě, že v zařízení nebyla realizována v období 3 let zpětně inspekce či certifikace, musí absolvovat rozvojový audit ČAS. Toto místní šetření provádí vždy dvojice hodnotitelů, časová dotace je 1,5 pracovního dne. Rozvojový audit vychází ze standardů kvality sociálních služeb, ale nehodnotí pouze existenci či znalost písemných metodik, ale zabývá se jejich propojením s praxí.

Novinkou je platnost rozvojového auditu a metodické návštěvy a to na dobu 5 let. Každý rok je však zařízení povinno zasílat písemně do kanceláře ČAS výstup ze sebehodnocení či roční plán rozvoje. Tyto materiály budou prostudovány a zařízení bude zpět zaslána zpětná vazba. Tento požadavek vyplynul z Valné hromady ČAS. Na základě průběžných zpráv mezi jednotlivými rozvojovými audity, bude mít Správní rada, potažmo Valná hromada přehled o činnosti svých členů a o tom, zda mají nastavený trvalý rozvoj svých služeb. Struktura ročního plánu rozvoje a metodika sebehodnocení budou uvěřejněny na konci roku 2017.

PŘEHLED POŽADAVKŮ NA ZÍSKÁNÍ ČI PRODLOUŽENÍ ČLENSTVÍ

Žadatel o získání či prodloužení členství:

A) Byla u něj realizována inspekce MPSV* nebo certifikace RVKPP v průběhu max. tří let zpětně

Minimální varianta hodnocení:

 • Jednodenní metodická návštěva

B) Nebyla u něj realizována inspekce MPSV nebo certifikace RVKPP v průběhu max. tří let zpětně

 • Rozvojový audit ČAS


Pro koho

Co

Jak často

Kdo to dělá

Vstupní hodnocení kvality

Pro zájemce o členství v ČAS, pro stávající členy ČAS

Rozvojový audit

Před vstupem do ČAS; 1x za 5 let

Hodnotitelé kvality ČAS

Pro absolventy inspekce MPSV nebo certifikace RVKPP (max. do 4 let zpětně)

Metodická návštěva

Před vstupem do ČAS; 1x za 5 let

Hodnotitelé kvality ČAS

Průběžné hodnocení kvality

(zařízení si vybere 1 možnost, lze volit každý rok jinou variantu)

Pro členy ČAS v období do 5 let od RA

Sebehodnocení

1x ročně, výstupy zasílány ČAS

Zařízení samo

Pro členy ČAS v období do 5 let od RA

Roční plán rozvoje kvality

1x ročně, výstupy zasílány ČAS

Zařízení samo

 

Inspekce/certifikace

Typ hodnocení

Časová dotace (orientačně)

Hodnotitelský tým

Platnost osvědčení

Cena v Kč (orientačně)

ANO

Metodická návštěva

8 hodin

1 hodnotitel

5 let

5 000,-

NE

Rozvojový audit

12 hodin

2 hodnotitelé

5 let

14 000,-

 * tj. plní registrační podmínky a povinnosti poskytovatele a naplňuje standardy kvality sociálních služeb


8 OTÁZEK, KTERÉ VÁM NAPOVÍ, ZDA USILOVAT O ČLENSTVÍ V ČAS

 1. Jste zařízení poskytující nízkoprahové nebo terénní sociální služby (např. NZDM, KC, TP, NDC)?
 2. Máte zájem o spolupráci, výměnu zkušeností a setkávání s jinými poskytovateli nízkoprahových služeb?
 3. Hlásíte se k metodě kontaktní práce a máte zájem o její rozvoj?
 4. Usilujete o dodržování etického kodexu a standardů vztahujících se k nízkoprahovým sociálním službám?
 5. Máte zájem o zvyšování kvality služeb, profesionality a odbornosti? Chcete se podílet na rozvoji oboru, tedy nejen Vás samotných, ale všech poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb?
 6. Jste ochotni vkládat Váš čas, energii a peníze dle stanovených podmínek do činnosti Asociace?
 7. Zajímáte se pravidelně o dění v oboru, hledáte informace, co se kde děje?
 8. Máte zájem se zapojit do oborových PR kampaní propagujících práci nízkoprahových služeb?

Pokud jste odpověděli pokaždé ano, velice rádi Vás uvítáme v řadách členů České asociace streetwork. Pokud jste odpověděli vícekrát ano než ne, a máte zájem o členství, budeme s Vámi rádi komunikovat o vzájemné spolupráci či cestě ke členství v ČAS. Pokud jste odpověděli vícekrát ne než ano, rádi Vás budeme informovat o činnosti ČAS, a o dění v oboru nízkoprahových sociálních služeb. Náš poradenský servis je určen i pro Vás.

Přihlášky ke stažení:

 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2024 | portal@streetwork.cz