Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Podmínky členství v ČAS dle Stanov asociace
Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/modules/mod_banners.php on line 80

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 387
Advertisement
HomeVše o členství v ČASPodmínky členství v ČAS dle Stanov asociace

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

23 | 04 | 13 Verze pro tisk

Podmínky členství v ČAS dle Stanov asociace

Podmínky členství v České asociaci streetwork, z.s. (ČAS) a práva a povinnosti členů ČAS upravují Stanovy České asociace streetwork, z.s. v odstavcích Hlava III a IV.:

Hlava III. Členství

Článek 5.

Členem ČAS se může stát:

a) fyzická osoba působící v teorii nebo praxi nízkoprahových sociálních služeb (tzv. "individuální člen“). Individuálním členem se může stát pouze fyzická osoba, kterou navrhne jiný člen ČAS.


b) každá právnická osoba, která realizuje program v oblasti kontaktní práce - nízkoprahových sociálních služeb, dle typologie sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra), případně jiné programy (tzv. "skupinový člen"). Členem se skupinový člen stává na základě úspěšně realizovaného hodnocení kvality ČAS nebo jiné formy měření kvality uznané správní radou ČAS, pokud se chce v souladu se stanovami ČAS, jejím posláním a zaměřením, aktivně podílet na činnosti spolku.

O přijetí individuálního člena rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou přítomných členů správní rady na základě jeho písemné žádosti a návrhu jiného člena ČAS.


O přijetí skupinového člena rozhoduje správní rada ČAS souhlasem nadpoloviční většiny všech členů Správní rady na základě písemné žádosti právnické osoby, která musí splňovat následující podmínky stanovené ČAS:
 • řádně vyplněná žádost o přijetí do ČAS;
 • projekt – plán realizace nízkoprahové sociální služby v aktuálním roce (např. žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušné období);
 • závěrečná zpráva o realizaci programu za předcházející období (předcházející rok);
 • výroční zpráva organizace, v případě organizace s krátkou historií postačí průběžná či závěrečná zpráva projektu;
 • alespoň jedno platné potvrzení o realizaci hodnocení kvality nízkoprahové sociální služby a jeho výsledku, který musí splňovat stanovenou úroveň kvality (dále jen „Certifikát“). Minimální hodnotu výsledku opravňujícího k přijetí stanovuje valná hromada ČAS.
Správní rada je povinna projednat žádost o členství vždy na svém posledním zasedání v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí. Správní rada je povinna o svém rozhodnutí zpravit žadatele písemně. Dále správní rada informuje o přijetí nových členů všechny stávající členy elektronickou poštou.

Skupinového člena (právnickou osobu) ve spolku zastupuje její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.


Článek 6.

Členství zaniká:

 • písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z ČAS,
 • vyloučením, a to pro nesplnění minimální úrovně kvality poskytovaných služeb dle hodnocení kvality (týká se skupinových členů spolku). Konkrétní hodnotu výsledku nesplňující minimální úroveň stanovuje valná hromada ČAS,
 • vyloučením, a to pro hrubé porušení povinností člena ČAS, čímž se rozumí např.:
  • nepodílení se na činnosti ČAS
  • závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů ČAS
  • závažné porušení Etického kodexu ČAS
  • neplacení příspěvků po dobu jednoho roku
 • úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby – skupinového člena
 • zánikem ČAS
 • z jiného důvodu stanoveného zákonem.
O vyloučení člena rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů na základě doporučení správní rady ČAS. V případě zjištění důvodů pro vyloučení člena spolku je správní rada oprávněna členovi spolku pozastavit členství do zasedání valné hromady, na které bude rozhodováno o jeho vyloučení.

Hlava IV. Práva a povinnosti členů

Článek 7.

Členové ČAS mají právo:

 • účastnit se jednání a rozhodování valné hromady /včetně hlasovacího práva/,
 • volit a být voleni do správní rady a revizní komise, případně jiných orgánů spolku,
 • účastnit se veškeré činnosti ČAS,
 • být informováni o činnosti ČAS,
 • podávat návrhy a podněty k činnosti ČAS a jejím orgánům.
Hlasovací právo (účast na rozhodování) dočasně pozbývají členové spolku – individuální členové - po dobu, po kterou jsou zaměstnanci (v hlavním pracovním poměru) právnické osoby – skupinového člena spolku.

Článek 8.


Členové ČAS mají povinnost:

 • znát a dodržovat stanovy a rozhodnutí valné hromady,
 • řádně platit členské příspěvky (členské příspěvky v případě skupinového člena jsou odvozeny od počtu certifikovaných služeb /Certifikátů/ a počtu hlasů, jimiž skupinový člen disponuje/. Výše členských příspěvků může být stanovena odlišně pro individuální členy a skupinové členy spolku.
 • dodržovat příslušné standardy a etický kodex ČAS,
 • poskytovat kvalitní nízkoprahové sociální služby (týká se skupinových členů spolku),
 • podílet se na činnosti spolku,
 • pravidelně poskytovat statistická data o poskytované službě ve stanoveném rozsahu,
 • prezentovat ČAS na svých propagačních materiálech,
 • aktivně hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, chránit a zachovávat dobré jméno spolku.

Soubory ke stažení:

 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2024 | portal@streetwork.cz