Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.
Advertisement
HomeČlánkyTéma: Aplikační místnosti

24 | 10 | 16 Verze pro tisk

StreetWork.cz

Téma: Aplikační místnosti

Francouzský deník Le Monde přinesl zprávu o otevření prvního projektu „aplikačních sálů se sníženými riziky“ pro drogově závislé ve Francii. Informoval o tom server lidovky.cz. Po neúspěšných pokusech z roku 2010, kdy francouzský premiér navzdory doporučení ministra zdravotnictví vznik takových zařízení ve Francii zamítl, se tak Paříž dočkala 14. října 2016 svojí „šlehárny“. Minimalizace rizik spojených s užíváním drog je tak pro tamní streetworkery zase o něco snazší.

 Od otevření historicky první aplikační místnosti ve švýcarském Bernu uplynulo dlouhých 30 let. Téma zdravotnicky supervidované aplikace drog je však pro Evropany stále velmi kontroverzní. Argumenty příznivců i odpůrců tohoto konceptu se všude ve světě podobají jako vejce vejci a bouřlivé diskuze politiků i veřejnosti nemají konce. Hybatelem debaty, který tuto otázku vynáší do popředí politického a mediálního zájmu, je strach.

Přínosné, avšak nepopulární řešení

Odborníci se shodují na tom, že aplikační místnosti mají prokazatelný přínos a pozitivní vliv v oblasti veřejného zdraví, pořádku a bezpečnosti, zároveň neexistují data, která by potvrzovala obavy ze zvýšení drogové kriminality v lokalitě, nebo nárůstu užívání drog. Přesto je mnohdy politicky nemožné vznik aplikačních místností prosadit, což dobře známe i v našich českých podmínkách.

Nejinak tomu bylo ve Francii. Senátoři tam odsouhlasili zavedení „aplikační místnosti“ po dobu 6 let, a to v souladu s doporučeními vlády a senátního výboru pro sociální záležitosti. Otevření místnosti bylo pro část politického spektra kontroverzním tématem. Vášnivé debaty se stáčely k tomu, zda se tím může banalizovat užívání drog či přispět ke koncentraci drogově závislých lidí v jedné části města.

„Tyto projekty mají naopak pozitivní přístup. Pomohly snížit rizika infekce nebo nakažení žloutenkou či virem HIV, a dokázaly také snížit kriminalitu,“ reaguje na tyto připomínky Jean-Pierre Couteron, doktor klinické psychologie, předseda Federace pro závislosti a spoluautor francouzské „aplikační místnosti“.

Dveře sálu se poprvé otevřely veřejnosti v desátém pařížském obvodu v nemocnici Lariboisière, a to za přítomnosti ministryně zdravotnictví Marisol Tourineové a pařížské starostky Anne Hidalgové.

Distribuovat pouze injekční stříkačky již není dostačující pomocí

Místnost je rozdělena do několika menších částí, do nichž uživatelé vcházejí individuálně. Zaměstnanci jim poskytnou veškerý potřebný sterilní materiál a na aplikaci drogy mají 30 minut. Personál je vždy připraven zasáhnout v případě předávkování nebo v případě, kdy toxikoman nemůže nalézt vhodnou žílu. V takové chvíli je ale personálu striktně zakázáno narkomanům v aplikaci pomoct. Jejich úkolem je uživatele drog pouze zavést do odpočívárny, kde mohou vyčkat na pomoc zdravotní sestry, lékaře nebo sociálního pracovníka, uvedl francouzský deník Le Monde.

Služba je založena na anonymitě. Po vstupu do místnosti musí toxikoman ukázat pracovníkům drogu, kterou si má v úmyslu injekčně aplikovat. Zaměstnanci centra prověří její kvalitu. Pakliže zjistí, že se jedná o nekvalitní drogu, mají povinnost na to uživatele upozornit. Tím mohou předejít reakcím, které by mohly závislého návštěvníka akutně ohrozit na životě.

„Ponechat uživatele drog bez kontroly jim dává minimální šance a neotevírá jim cestu ke změně.“ Uvedl doktor Couteron. Dále doplnil, že asociace, které pomáhají snižovat riziko užívání drog, už nejsou schopny pokrýt všechny drogové uživatele, kteří si látky aplikují na ulicích, parkovištích či veřejných toaletách.

Snižovat rizika se vyplatí

Provoz aplikačních místností není levný, ale vyplatí se. V Německu našly aplikační místnosti akceptanci nejen u konzumentů, ale i u veřejnosti. Např. ve Frankfurtu jejich mnoholetá činnost přinesla již pozitivní výsledky jak po stránce zdravotní, tak i sociální. Příkladem je pokles úmrtnosti v důsledku předávkování, která tam klesla od roku 1995 ze 147 případů na 21 případů v roce 2012. Tyto výsledky byly prezentovány paní Dagmar Brüggemann na konferenci ČAS v roce 2013 a jsou dokladem toho, že německé společnosti se otevřená mysl nutná k pochopení a přijetí konceptu harm reduction vyplácí více, než represe.

Aplikační místnosti fungují ve Švýcarsku, Německu, Norsku, Dánsku, Lucembursku a Španělsku. Mimo Evropu takové sály existují v Austrálii a Kanadě. Každý z nich má trochu jiný koncept. Například v Dánsku má místnost podobu pojízdné kliniky ve formě minibusu.

Tato zařízení si kladou za cíl pozitivní změny v oblasti zdraví a v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Očekávané přínosy aplikačních místností jsou snížení veřejného pohoršení (zahrnuje odhozené injekční náčiní, injekční aplikaci a intoxikaci na veřejnosti a viditelný prodej drog); snížení počtu předávkování opioidy (a to fatálních i nefatálních předávkování); snížení přenosu infekčních chorob přenosných krví a zlepšení přístupnosti do zdravotních, léčebných a ostatních sociálních služeb.

Nepopulární cílové skupiny vzbuzují odpor veřejnosti

Aplikační místnosti jsou nástrojem, kterým je možno docílit snížení užívání na veřejnosti, snížení morbidity a mortality uživatelů drog (zejména z předávkování) a jsou také efektivní veřejno-zdravotní intervencí, která redukuje rizika pouličního užívání drog. Pro efektivní službu je potřeba vzít v úvahu zejména umístění aplikační místnosti v blízkosti otevřené drogové scény (drogového trhu), zajistit odpovídající kapacitu a dostatečně dlouhou otevírací dobu pro využití služby. Jako klíčový předpoklad vzniku aplikačních místností se dle zahraničních zkušeností jeví spolupráce všech zainteresovaných subjektů, zejména pak aktérů lokální politiky, policie, adiktologických pracovníků, zástupců veřejnosti, podnikatelské obce a dalších.

To však je stále v českých podmínkách velmi problematické. Přestože radnice se sice potýkají s narůstajícím počtem závislých a tudíž i se zvyšující se kriminalitou, většina z nich odmítá na svém území strpět zařízení pro léčbu či prevenci.

Praha 1 se například v minulosti postavila proti metadonovému centru Drop In, nelíbilo se jí také azylové centrum pro bezdomovce U Bulhara. Sídlům neziskových organizací, které pomáhají bezdomovcům nebo drogově závislým, se opakovaně bránily i další radnice.

Aplikačí místnosti v ČR

V České republice nebyly dosud aplikační místnosti zavedeny.  V roce 1999 si Městská část Praha 1 nechala vypracovat zprávu „Aplikační a uživatelské místnosti: přehled dostupných zkušeností a výzkumu“ (autorem byl MUDr. Tomáš Zábranský), která sloužila jako informační materiál pro zastupitele městské části. Diskuse se rozproudila na základě iniciativy protidrogového koordinátora MČ Praha 1, a to zejména v souvislosti s vysokým počtem smrtelných předávkování uživatelů drog. Zainteresovaný tým se v létě 2000 zúčastnil stáže ve Frankfurtu nad Mohanem se záměrem získat bezprostřední informace a posoudit provoz a zavedení aplikačních místností na místě. Návrh na přípravu projektu však nebyl odsouhlasen na zasedání zastupitelstva. Podruhé se debata o aplikačních místnostech rozvinula na jaře roku 2009 opět v Praze, kdy na Mimořádném jednání protidrogové komise Hl. m. Prahy dne 11. března 2010 byla předsedajícím MUDr. Pavlem Bémem navržena příprava opatření, která by vedla k vyřešení zvýšené kumulace uživatelů drog na Václavském náměstí. Pracovní skupina sekce harm reduction Magistrátu Hlavního města Prahy navrhla mimo jiné také zřízení tří nízkoprahových zařízení s aplikační místností a pracovním programem. Dále nebylo zřízení těchto nových služeb projednáváno (Procházková & Herzog 2010), a to i přes trvající potíže s kumulací klientů na Václavském náměstí. (In Zaostřeno na drogy 1/2011, str. 9)

Zdroje a související články:

Lidové noviny. Paříž má speciální místnost pro aplikaci drog. Narkomanům nabízí bezpečné útočiště. In: lidovky.cz [online]. [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/pariz-ma-drogovou-aplikacni-mistnost-narkomanum-nabizi-bezpecne-utociste-1to-/zpravy-svet.aspx?c=A161016_124811_ln_zahranici_ele

Česká asociace streetwork. Konferenční sborník 2013. Brüggemann, D.: Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.  - Aplikační místnosti - zahraniční zkušenosti. [online]. [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/images/stories/CAS/Vzdelavani/konference2013/sbornik13/02a.pdf

Idnes.cz. Pražští radní se zřekli nápadu na aplikační místnosti pro závislé. [online]. [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/konec-napadu-na-aplikacni-mistnosti-dbi-/praha-zpravy.aspx?c=A140325_162714_praha-zpravy_zuf

Česká asociace streetwork. Reekers, J. / překlad A. Herzog: Rozhovor: Jak funguje šlehárna? [online]. [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/content/view/3792/205/

Česká asociace streetwork. Herzog, A. Řešení drogového trhu v centru Prahy [online]. [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/content/view/5339/205/

Aktualne.cz: Odborník: O boji s drogami rozhoduje celá společnost [online]. [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/odbornik-v-boji-s-drogami-rozhoduje-cela-spolecnost/r~54a90c483ff611e4973a002590604f2e/?redirected=1477259895

Zaostřeno na drogy. 1/2011, Praha. Aplikační místnosti. Centra pro zdravotnicky supervidovanou aplikaci omamných a psychotropních látek. [online]. [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: http://www.drogy-info.cz/data/obj_files/4576/557/Zaostreno_201101_aplikacni_mistnosti.pdf

Zaostřeno. 4/2015, Praha. Aplikační místnosti: Přehled informací o intervenci a jejích výsledcích. [online]. [cit. 2016-10-24] ]. Dostupné z: http://www.drogy-info.cz/data/obj_files/24296/687/Zaostreno_0415.pdf

Klinika adiktologie: Janíková, B. Aplikační místnosti. [online]. [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2015-zaostreno-na-drogy/04-15-aplikacni-mistnosti-prehled-informaci-o-intervenci-a-jejich-vysledcich/

 

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2022 | portal@streetwork.cz