26 | 02 | 07

ČAS

Konferencia Nízkoprahové programy

Tlačová správa - V dňoch 6. a 7.2. 2007 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia Nízkoprahové programy pre deti a mládež na Slovensku, ktorej cieľom bolo predstaviť nízkoprahové programy pre deti a mládež odbornej verejnosti, podporiť integráciu nízkoprahových programov do projektov sociálnej prevencie a iniciovať užšie prepojenie medzi zástupcami obcí a vyšších územných celkov s existujúcimi nízkoprahovými zariadeniami.

Nadácia Intenda podporila iniciatívu organizácií realizujúcich nízkoprahové programy (Detský fond SR, OZ Odyseus, Nová nádej Slovensko, Mládež ulice), ktoré sa podujali zorganizovať medzinárodnú konferenciu „Nízkoprahové programy pre deti a mládež“. Príkladom vlastnej skúsenosti z prevádzkovania nízkoprahových zariadení odovzdali toto posolstvo novým potenciálnym zakladateľom nízkoprahových zariadení a poukázali na možnosti spolupráce so zastúpeniami verejnej a štátnej správy.

Nadácia Intenda zohráva úlohu nielen finančného sponzora konferencie, ale aj úlohu patróna pre šírenie nízkoprahových programov celoplošne na Slovensku. V roku 2003 Nadácia ako prvá na Slovensku , v spolupráci so zahraničnými odborníkmi iniciovala vznik a rozvoj nízkoprahových zariadení pre deti a mládež a vytvorila grantový program "Znižujeme prahy".

„Program vznikol so zámerom nájsť efektívnu odpoveď na konkrétne potreby mlad ých ľudí, ktorí nemali prístup k službám a podpore pri riešení ich problémov. Cieľom programu Znižujeme prahy, je vytvárať podmienky pre vznik a rozvoj nízkoprahových programov a služieb pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Dnes, po troch rokoch od spustenia programu, funguje na Slovensku sieť centier, kde môžu mladí ľudia v bezpečnom priestore tráviť svoj voľný čas spôsobom, ktorý im vyhovuje, v blízkosti ľudí, ktorí im vedia poskytnúť profesionálnu podporu v záťažových životných situáciách.

Rozvoj nízkoprahových programov, obrovský dopyt po ich službách a fakt, že cielene zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb a sú prijímané cieľovými skupinami, ktoré sa pred tým nedarilo zasiahnuť, je najlepším argumentom, prečo je ten správny čas znižovať prahy v dostupnosti sociálnych a iných služieb pre mladých ľudí na Slovensku a aktívne vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj nízkoprahových služieb a programov “, hovorí Rut Erdélyiová, programová riaditeľka Nadácie Intenda.

V rámci programu Znižujeme prahy Nadácia Intenda podporila počas troch rokov vznik 19 nízkoprahových zariadení na Slovensku a niekoľkonásobne podporila 18 organizácií celkovou sumou vo výške 5 207 157 Sk. Okrem priamej podpory vzniku a rozvoja konkrétnych zariadení Nadácia Intenda organizovala aj informačné semináre o prínose nízkoprahových programov pre širokú verejnosť a pracovníkov samospráv, v spolupráci s organizáciou Nová nádej Slovensko zrealizovala dva ročníky dlhodobého vzdelávacieho programu pre pracovníkov nízkoprahových zariadení a vydala publikáciu „Nízkoprahové programy pre deti a mládež. Do rozvoja podporných aktivít pre nízkoprahové centrá zapojila nadácia aj firemného darcu – konzultačnú spoločnosť DLM Slovakia, ktorá prostredníctvom Nadácie Intenda investovala 300 000 Sk do vzdelávania pracovníkov nízkoprahových zariadení v oblasti marketingu a do následných zaujímavých projektov zameraných na zviditeľnenie sa tohto typu služieb pre deti a mladých ľudí v komunite. Za grantový program Znižujeme prahy získala Nadácia Intenda ocenenie ECPA 2004 (European Crime Prevention Award) – cenu európskej verejnosti za najlepší preventívny program proti kriminalite.

Konferencia poskytla priestor pre širokú diskusiu o možnostiach ďalšieho rozvoja nízkoprahových služieb. Samotná účasť zástupcov iných inštitúcií poskytujúcich podporné služby a realizujúcich štátnu politiku vo vzťahu k deťom a mládeži bola veľkým prínosom a predzvesťou formovania dôležitých partnerstiev posilňujúcich trvalú udržateľnosť nízkoprahových programov. Závery z konferencie „Nízkoprahové programy pre deti a mládež“ sú pre Nadáciu Intenda jasným signálom, že nízkoprahové programy sú životaschopné, našli efektívnu odpoveď na konkrétne potreby mladých ľudí a majú potenciál rozvíjať sa na Slovensku aj naďalej.

www.intenda.sk