21 | 02 | 18

ČAS

ČAS a MAP

Zástupci České asociace streetwork jsou dlouhodobě aktivní v Expertní pracovní skupině Propojování práce s mládeží a sociální práce při Komoře mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Rádi vás nyní informujeme, že tuto spolupráci je možno podpořit díky projektům hrazeným z OP VVV i na místních úrovních při tvorbě místních akčních plánů. Tvorba místních akčních plánů vzdělávání (MAP) vstupuje do druhé fáze. 

ilustrační foto

Plánování rozvoje vzdělávacích služeb pro děti a mládež tzv. Místních akčních plánů probíhá na úrovni obcí s rozšířenou působností/městských částí (Praha). Projekty od ledna 2018 vstupují do další fáze (MAP II) a to je také příležitost pro pracovníky s mládeží v režimu sociálních služeb se zapojit do společného plánování a přípravy MAP II a dále do realizace projektů, které budou naplňovat opatření naplánovaná v MAP I. 

V druhé fázi realizace Místních akčních plánů bude povinnou součástí pracovní skupina pro rovné příležitosti, kde by se měli čtyřikrát ročně setkávat územní partneři z řad zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně romských rodičů). Obsahem práce PS pro rovné příležitosti je projednávání podkladů a dokumentů Místních akčních plánů, především posuzování, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Dále může být obsahem činnosti této PS také mimo jiné iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti. Může jít i o spolupráci organizací neformálního vzdělávání, sociálních služeb, případně OSPOD. Spolupráce může samozřejmě zahrnovat i další aktéry, jako například rodiče nebo děti a žáky. Vhodné jsou i společné neformální a společenské aktivity zajímavé pro všechny, při kterých dochází k vzájemnému navazování vztahů mezi sektory. Pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity vzdělávacího systému v území je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí tato PS spolupracovat s PS pro financování.

Jak se do plánování a spolupráce v regionu zapojit? Seznam realizátorů Místních akčních plánů najdete buď na mapě zde: ttp://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP, nebo jednoduše ve vyhledávači, když zadáte „místní akční plán vzdělávání“ a obec s rozšířenou působností/městskou část (Praha), pod kterou spadáte.