15 | 01 | 07

ČAS

Kluby mohou žádat o Blokový grant

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje 1. výzvu k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace finančních mechanismů EHP/Norska s názvem „Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO“.

ČAS vznesl na NROS dotaz, zda práce NZDM spadá do oblastí, na něž je možné v programu žádat. Bylo nám sděleno Janou Zahradníčkovou z NROS: „Dle názoru činnost nízkoprahových klubů naplňuje priority Blokového grantu (konkrétně prioritu 2)." Zároveň jsme ale byli upozorněni na jednu okolnost - cílovou skupinou priority 2 jsou děti a mladiství do 18 let, proto je to třeba v případných žádostech zohlednit.

Částka alokovaná pro tuto výzvu je 3,1 mil. €.

Podklady pro žadatele jsou k dispozici v sídle Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), Jelení 196/15, 118 00 Praha 1, tel: 227 217 261, 227 217 263, e-mail: bg@nros.cz, a na internetových stránkách: http://www.nros.cz. V současnosti na webu najdete i informace o seminářích pro žadatele.

Uzávěrka pro odevzdání žádostí o grant je 5. března 2007 do 16:00 hodin.

Kancelář ČAS

 


Blokový grant

 V květnu 2004 byl Evropský hospodářský prostor (EHP), který sdružuje státy EU, Norsko, Lichtenštejnsko a Island za účelem vytvoření volného trhu charakterizovaného volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a osob, rozšířen o 10 nových členských států EU. Z toho důvodu se tři nečlenské státy EU, které jsou ale součástí EHP – Island, Lichtenštejnsko a Norsko, rozhodly podporovat sociální a ekonomickou soudržnost nově rozšířeného EHP. Došlo tedy k ustavení Finančních mechanismů EHP a Norska, jejichž cílem je posílit sociální a ekonomickou soudržnost v rozšířené Evropě a zvýšit schopnost nových členských zemí EU/EHP plně participovat na vnitřním trhu a posílit bilaterální vztahy EHP s příjemci pomoci, tj. i s Českou republikou. Finanční mechanismy EHP a Norska jsou administrovány Kanceláří finančního mechanismu (KFM) se sídlem v Bruselu. Celkovou odpovědnost za implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice nese Národní kontaktní místo (NKM) zabezpečované Ministerstvem financí České republiky (MF ČR).

V rámci těchto finančních mechanismů bude v České republice v pětiletém období 2004 – 2009 celkem k dispozici 105,9 milionů € určených k podpoře projektů z širokého spektra prioritních oblastí jako je např. ochrana životního prostředí, zachování evropského kulturního dědictví, zdravotní péče, péče o děti a rozvoj lidských zdrojů.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) byla v rámci těchto mechanismů vybrána v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách na administraci Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace a rozdělí ve třech výzvách celkovou částku 9 300 000 €.