03 | 03 | 16

ČAS

Navržení v kategorii Tým roku 2015

V kategorii zařízení – Tým roku 2015 – Cena Bohemia Energy můžete vybírat z 9 různých týmů/zařízení. O jejich významných počinech se dočtete v celkem 11 přiložených návrzích. Pořadí navržených týmů je abecední.

 

Tým Beztíže Tým Beztíže – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita nominace 1 (pdf) nominace 2 (pdf)

V roce 2015 Beztíže otevřela novou pobočku NZDM v Praze – Nuslích s názvem Klub Beztíže2. Beztíže teď poskytuje služby v sousedních městských částech - Praha 2, 3 a 10 a klienti tak „nemizí“ za hranicemi lokality, čímž se jejich práce stává efektivnější. V pracovních skupinách komunitního plánování a dalších setkáních byla Beztíže aktivním hybatelem změn ve všech 3 městských částech, kde působí. Na konferenci ČAS prezentovala vlastní ucelenou strategii práce s dívkami. Za zmínku stojí také výjezdy ve spolupráci s dalšími kluby z Žižkova a OSPOD, kde Beztížáci využívají principy Cesty hrdiny. Letos Beztíže oslaví 15 let.


Tým HoPo Tým HoPo – Neposeda z.ú. nominace (pdf)

Nízkoprahový klub HoPo vznikl v říjnu 2012 díky spolupráci s městskou částí Praha 20. Zřízení klubu navázalo na roční terénní práci s klienty v ulicích Horních Počernic. Od té doby HoPo ušlo dlouhou cestu – od nováčka po mazáka. V září 2015 spustili jako první pilotní projekt Přestávka – streetwork na školách. Od inspirace na konferenci České asociace streetwork po realizaci uplynul necelý půl rok. A to jen díky úsilí samotných pracovníků programu. O svou dobrou praxi se neváhají dělit – na konferenci ČAS představoval vedoucí programu Jirka příspěvek o „vykroužkování klientů“ ze služby, na listopadové konferenci organizace prezentovali Jirka s Pavlou první zkušenosti z pilotního projektu terénu na škole.


Tým terénní poradny Justýna Tým Poradny Justýna – terénního programu pro ženy v obtížné sociální a bytové situaci – In IUSTITIA, o.p.s. nominace (pdf)

Poradna Justýna přináší unikátní koncept sociálně-právní poradny v terénu. Služba usiluje přiblížit kvalitní sociální a především právní poradenství lidem, pro které nejsou kamenné poradny z různých důvodů dostupné, a zároveň není klasickým terénním programem, který je limitován časem a prostorem. Cílovou skupinou služby jsou ženy ohrožené násilím, včetně násilí z nenávisti, žijící v obtížných sociálních a bytových podmínkách (azylové domy, ubytovny, ženy bez přístřeší). Ohrožené ženy mohou poradnu kontaktovat přímo v terénu nebo prostřednictvím bezplatné telefonní linky.


Tým terénního programu Křižovatka Tým terénního programu Křižovatka – Neposeda z.ú. nominace (pdf)

Křižovatka vznikla v květnu v roce 2012. Jako první v hlavním městě Praze rozvíjí komunitní způsob práce. Pracuje se všemi v dané lokalitě, kteří potřebují podat pomocnou ruku. Rok 2015 byl pro Křižovatku bouřlivý. Ustála změnu vedoucí programu, stěhování prostor i rozšíření pracovního týmu z 3 na 6 pracovníků. Křižovatka se stala stabilní službou v městských částech, kde působí, tedy na Praze 14, 20 a 21. V minulém roce se dařilo především rozvíjet práci s lidmi bez přístřeší, s rodinami na ubytovnách a s osamělými seniory.  Tým NZDM eMBečko Tým NZDM eMBečko – STŘED, z.ú. nominace 1 (pdf) nominace 2 (pdf)

Rok 2015 byl pro NZDM eMBečko přelomový a to v tom smyslu, že došlo v rámci organizace k transformaci služeb a byla také změněna organizační struktura. To mělo za následek to, že je zařízení samostatnější a mnohem více zodpovídá za svoji práci nadřízeným, donátorům, apod. než tomu bylo v předchozích letech. Mezi nejzajímavější činy roku 2015 lze uvést zaměření práce na transparentnost a řízení procesů ve službě (využívání tabletu s ohledem na předávání informací, nahlížení do složky klienta apod.). Dalším inovativním prvkem bylo nastavení 12 tematických okruhů vysledovaných zakázek klientů. S tím souvisí vytvoření systému specifické prevence v dvouměsíčních intervalech.


ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) Tým organizace ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R), z.s. nominace (pdf)

R-R pravidelně monitoruje změny v oblasti sexbyznysu. V posledních letech se nabídka sexuálních služeb přesouvá do online prostoru. Sexuální pracovnice přechází z práce v klubech či privátech do soukromého prostředí a vyhledávají klienty na chatech a serverech určených pro seznámení. Vyhledat a kontaktovat je přes „klasickou“ terénní práci je proto náročnější než dříve. Hlavním důvodem pro nominaci týmu R-R je spuštění a úspěšné provozování prvního internetového poradenství a služby chatu v ČR, které jsou určeny ženám pracujícím v sexbyznysu, i těm, jež tuto možnost zvažují.Tým Jdidoklubu.cz Tým projektu Streetwork online – Jdidoklubu.cz – Česká asociace streetwork, z.s. nominace (pdf)

Portál jdiklubu.cz funguje kontinuálně od roku 2012 a to i přes to, že jeden rok projekt nezískal žádnou finanční podporu a pracovníci pracovali zcela dobrovolně. Denní průměrná návštěvnost je 590 unikátních anonymních uživatelů, registrováno je v klubu více než 500 uživatelů. Počet článků překročil číslo 400, videa a soutěže mají sledovanost v řádech desetitisíců. Pracovníci se naučili rizikové skupiny vyhledávat, kontaktovat a radit jim. Aktuální pracovní doba poradenského chatu je 5 hodin denně 5 dní v týdnu. Kromě chatu s návštěvníky jsou každý měsíc zařazována preventivní témata, na kterých se pak staví také samotný chat.


Tým TP pro děti a mládež v Praze 11 Tým Terénního programu pro děti a mládež v Praze 11 – Proxima Sociale o.p.s. nominace (pdf)

V roce 2015 byla nastartována intenzivní spolupráce s MČ Prahy 11 a se ZŠ v pracovní skupině zaměřené na užívání marihuany mezi žáky. Do nového způsobu komunikace byli zapojeni i rodiče a pracovníci TP měli možnost o této problematice hovořit na třídních schůzkách. Z  pracovních skupin vzešly, i díky terénním pracovníkům, konkrétní výstupy a úkoly, které mohou vzniklou situaci postupně řešit. Dalším důvodem nominace je intenzivní a neutuchající práce na projektu znovu obnovení sk8 parku v Praze 11.Tým TP Ulice Tým Terénního programu Ulice – Spolek Ulice Plzeň, z.s. nominace (pdf)

Terénní program Ulice se liší od jiných programů tohoto druhu tím, že se neorientuje na jednu cílovou skupinu, ale spíše na prostor a tak pracuje jak s uživateli drog, tak s lidmi prodávajícími sexuální služby stejně jako se sociálně vyloučenými osobami. V Zaostřeno na drogy 4/2012  jsou zkušenosti programu dávány za příklad dobré praxe při práci s uživateli drog mezi Romy.

ZPĚT na úvodní stranu