27 | 04 | 15

Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů NZDM

 Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci vydala v těchto dnech publikaci Mgr. Vandy Zemanové (Neposeda, o.s.) a PhDr. Martina Dolejše, PhD. (FF UPOL) s názvem Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Publikace předkládá výsledky celorepublikového výzkumu, který byl realizován v loňském roce. Respondenty výzkumu bylo 499 klientů NZDM a 450 žáků středních a základních škol. Získaná data byla porovnávána s populačními normami. Kniha je tak vhodným dokladem toho, že NZDM pracují s vysoce rizikovou mládeží a že by proto měla být nezastupitelnou součástí služeb pro dospívající.

Cílem výzkumného projektu byla analýza vztahů mezi životní spokojeností, rizikovým chování a sebehodnocením u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Monografie obsahuje vymezení stanovených proměnných, kterými jsou životní spokojenost, rizikové chování a sebehodnocení. Metodami, které byly využity pro analýzu stanovených proměnných, byly Škála životní spokojenosti dětí (SWCL-C), Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA) a Rosenbergova škála sebehodnocení (RŠS). Výsledky metody VRCHA a RŠS jsme porovnávali s populačními normami zjištěnými Martinem Dolejšem a jeho kolektivem spolupracovníků. Z výzkumu vyplynulo, že NZDM navštěvují vysoce rizikoví jedinci, kteří jsou méně spokojeni se svým životem než jejich vrstevníci z běžné populace. V oblasti sebehodnocení se tyto cílové skupiny příliš neliší. Dalším důležitým zjištěním bylo, že dívky mají tendenci se častěji negativně hodnotit než chlapci. K podobnému zjištění jsme došli i v oblasti životní spokojenosti. Chlapci naopak častěji vykazují různé formy rizikového chování.

Vanda Zemanová a Martin Dolejš