03 | 02 | 15

ČAS

Restart rozděluje své první penízky

Bezmála devět měsíců od zahájení provozu vyhlašujeme dne 2. 2. 2015 grantové řízení na rozdělení výtěžku z prodeje Restart Shop, dobročinného obchodu s darovaným zbožím na podporu služeb pro mládež! Celkový objem prostředků určených na tuto výzvu je 100 000 Kč. Výzva je otevřena do 28. 2. 2015. Podpora je zaměřena především na oblast zvyšování kvalifikace a uplatnění na trhu práce pro uživatele nízkoprahových sociálních služeb.

 Zaměření podpory:

Oblast zvyšování kvalifikace

  • Na úhradu jednorázových výdajů souvisejících se vzděláváním uživatele.
  • Na pomůcky směřující ke zvýšení odbornosti (např. kuchař potřebuje do školy nože, automechanik kombinézu, informatik počítač apod.).
  • Na poplatky spojené s náklady na vzdělávání (např. přihláška ke studiu, příspěvek na cestovné do školy, jestliže činí měsíčně více než 400 Kč, internát apod.).

Oblast zvyšování uplatnění na trhu práce

  • Na úhradu výdajů souvisejících s nástupem do zaměstnání, nebo odstranění překážek souvisejících s nástupem do zaměstnání (např. psychotesty, vstupní prohlídka apod.).
  • Na úhradu nákladů spojených s nástupem do zaměstnání (oblečení, pracovní pomůcky apod.).
  • Na úhradu poplatků se smysluplným zvýšením kvalifikace, jestliže povede k získání zaměstnání a neposkytují ji veřejné rozpočty (např. řidičské oprávnění, svářečský průkaz apod.).

Oblast další podpory

  • Tato oblast je vyhlášena k podpoře vašich dalších nápadů, při práci s Vašimi klienty. V této oblasti můžete požádat na jakoukoli další aktivitu pro klienta s vazbami na individuální práci s ním.

Podpora je cílena na uživatele nízkoprahových sociálních služeb sdružených v České asociaci streetwork, o.s. a pro uživatele z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, která se zapojila do sbírkových akcí pro Restart Shop. ČAS může omezit počet uživatelů podpořených z jednoho zařízení v rámci této výzvy. Zařízení, které příjemcem podpory Restart, odpovídá za vyúčtování grantové podpory Restart.

Uživatel, pro kterého je podpora Restart žádána, musí službu užívat kontinuálně, zpravidla po dobu nejméně jednoho roku, nesmí jít o anonymního klienta. Zařízení musí volnou formou popsat průběh poskytování služby, uvést osobní cíle uživatele, které má služba naplňovat a intervence, prostřednictvím kterých jsou naplňovány. Osobní cíle musí mít vazbu na žádost o grantovou podporu Restart. Výše podpory Restart je nejvýše 20 000 Kč pro jednoho uživatele. Na poskytnutí grantové podpory není právní nárok.