Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Předvolební prohlášení: Budou naplněna?

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

12 | 03 | 14

StreetWork.cz

Předvolební prohlášení: Budou naplněna?

Zeptali jsme se před volbami politických stran na jejich názory na oblasti, v nichž se pohybují nízkoprahové služby. Připomínáme prohlášení, která učinila zástupyně ČSSD Mgr. Michaela Marksová Tominová, ministryně práce a sociálních věcí, zástupkyně Hnutí ANO Mgr. Jana Hanzlíková, pravděpodobná budoucí náměstkyně na MPSV a zástupce KDU-ČSL Ing. Jan Bartošek, místopředseda poslanecké sněmovny.

Jak se díváte na problematiku dětí a mládeže ohrožených sociálně patologickými jevy? Jaké jsou aktuální problémy a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

 Mgr. Michaela Marksová Tominová (ČSSD): „Nejohroženější jsou děti žijící v sociálně vyloučených lokalitách, takže odpověď částečně viz níže. Naprostou prioritou je zřizovat pro tyto děti a mládež nízkoprahová centra a aktivity, škola ve spolupráci se sociálním odborem a neziskovými organizacemi... Jinak je potřeba posílit na úřadech lidi zodpovědné za tuto problematiku, ti musí vědět, kde se v jejich oblasti „riziková“ mládež a děti nacházejí a pak pro ně organizovat různé aktivity. Věnovat se této skupině považuji za jednu z hlavních priorit.“

Mgr. Jana Hanzlíková, Hnutí ANO: „Za nejdůležitější považujeme primární prevenci, která by měla, v oblasti osvojení pozitivního sociálního chování, být zajištěna již od předškolního věku. Zároveň se domníváme, že je třeba zefektivnit systém preventivních programů na školách, minimálně směrem k vyšší spolupráci škol s neziskovými organizacemi, které se touto problematikou zabývají. Důležité je i zaměřené na specifické skupiny, např. osoby opouštějící ústavní zařízení, pěstounskou péči, nacházející se v obtížné životní situaci nebo selhávající v profesní přípravě a ohroženi nezaměstnaností.

Problémy:

 • problém s nezaměstnaností mladých lidí po ukončení vzdělání
 • problémy sociálně vyloučených lokalit
 • chybí azylové domy pro celé rodiny
 • ztížená dostupnost pedopsychiatrů v některých regionech
 • personální poddimenzovanou pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí
 • problémy při zajišťování asistentů pedagoga do škol

Řešení:

 • podpora preventivních stimulačních programů pro předškolní děti a rodiče, zvýšení spolupráce MŠ s rodiči
 • podpora zaměstnanosti mladých lidí po ukončení vzdělání - daňové zvýhodnění zaměstnavatele
 • koncepce sociálního bydlení, včetně azylových domů pro celé rodiny
 • systém včasného zachycení dětí z ohrožených rodin- formou nastavení spolupráce dětských lékařů, středisek rané péče, školských poradenských služeb a OSPODů
 • aktualizace formy preventivních programů ve školách - zvýšení spolupráce se středisky výchovné péče a neziskovými organizacemi zaměřenými na tuto problematiku - vytvoření koncepce.“

Ing. Jan Bartošek (KDU-ČSL): „Pokud se týká skupiny dětí a mládeže podporujeme včasné umístění dětí do náhradní rodinné péče i za cenu omezení rodičovských práv v případech dlouhodobé sociální patologie. Doporučujeme v takových případech upřednostňovat práva dítěte, před právy rodičů. Navrhujeme nastavení profesionální pěstounské péče jako alternativu k ostatním typům náhradní rodinné péče. Doporučujeme zjednodušit institut adopce dětí. Opět zde podporujeme vznik sociálních bytů v případě potřeby řešení bydlení.“

Jak se díváte na problematiku sociálně vyloučených lokalit? Jaké jsou aktuální problémy a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Mgr. Michaela Marksová Tominová (ČSSD): „Že je především potřeba ji systematicky a s pomocí odborníků začít řešit, a ne nechat problém vyrůst do obřích rozměrů... Stát musí pomoci obcím tento problém řešit. V programu se na několika místech věnujeme problematice sociálního vyloučení - jak v oblasti vzdělání, sociálního bydlení a aktivní politiky zaměstnanosti, tak v ochraně proti exekutorům, lichvě, hazardu či předraženým ubytovnám.

A konkrétní citace z našeho programu:

 • Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají nárok, např. osamělí senioři ve větších městech, nízkopříjmové rodiny, osoby se zdravotním postižením nebo děti opouštějící ústavní výchovu. ….
 • Zamezíme obchodu s chudobou pronajímáním předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení a s využitím evropských prostředků zahájíme výstavbu malometrážních sociálních bytů.
 • Posílíme sociální práci na obcích a terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách a rozvineme spolupráci s neziskovým sektorem. ….
 • Sociální prací s rodinami ohroženými chudobou zamezíme odebírání dětí do ústavní péče pouze z ekonomických důvodů.“

Mgr. Jana Hanzlíková (Hnutí ANO): „Velmi aktuální problém, protože je zde kumulace problémů - nezaměstnanost, kriminalita, zneužívání situace některými vlastníky sociálního bydlení, atd.

Řešení:

 • budeme prosazovat, aby sociální bydlení řešily obce, protože považujeme za důležité, aby situace sociálního bydlení byla kontrolovatelná, dále budeme prosazovat stanovení maximální výše dávky na bydlení, která nebude překračovat místně obvyklé nájemné

ideální by bylo spojit sociální bydlení s dalšími službami:

 • veřejně prospěšné práce přes sociální firmy
 • do problémových lokalit - terénní pracovníci
 • podpora docházky dětí do školy, příprava na školní prostředí atd.
 • důležitá je také spolupráce s neziskovými organizacemi řešícími problematiku sociálně znevýhodněných osob.“

Ing. Jan Bartošek, KDU-ČSL: „V případě sociálně vyloučených lokalit doporučujeme obnovit finanční odměnu za výkon veřejné služby podle zrušeného § 25 zákona o pomoci v hmotné nouzi a tím motivovat sociálně vyloučené osoby ke zvýšení příjmu vlastní prací, doporučujeme alokovat finančníprostředky na aktivní politiku zaměstnanosti do obcí se sociálně vyloučenými lokalitami. Podporujeme novelu školského zákona včetně úpravy financování podpůrných opatření, které se zaměří na podporu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, například proto, že pocházejí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. A samozřejmě i zde platí podpora sociálního nebo regulovaného bydlení.

Na závěr lze říci, že podporujeme vznik celé škály legislativních opatření, jsme pro řešení financování neziskového sektoru, který poskytuje služby výše uvedeným skupinám obyvatel, méně obtížným způsobem než nyní, například víceletým financováním. Některá řešení je možné realizovat i s pomocí projektů financovaných z prostředků EU.“

Jak vnímáte problematiku závislostí na drogách u občanů ČR? Jaké jsou aktuální problémy a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Mgr. Michaela Marksová Tominová (ČSSD): „Pro uživatele jsem především pro prevenci, zejména na školách, pro represi jsem především v případě drogových dealerů. Pro děti a mladé lidi mi připadá nejúčinnější besedovat s lidmi, kteří byli/jsou závislí, v kombinaci s nějakým velmi realistickým dokumentárním filmem. Podle mého názoru se za posledních vlád preventivní akce naprosto zanedbaly, z médií to vypadá, jakoby drogy u nás problém nebyly... Jinak do nich počítám i alkohol a cigarety a co se týče kouření, jsem pro úplný zákaz v restauracích.“

Mgr. Jana Hanzlíková (Hnutí ANO): „Problematiku závislosti na drogách vnímáme jako jedno z aktuálních témat, kterým je třeba se zabývat. Jsme přesvědčeni, že je úkolem státu aktualizovat protidrogou politiku, tak, aby odpovídala potřebám terénu. Za stěžejní považujeme vytvoření koncepce, která bude klást důraz na preventivní přístup, ale zároveň zaručí provázanost a prostupnost péče a služeb v rámci sekundární a terciální prevence.

Aktuální problémy:

 • špatná dostupnost zdravotnické péče pro osoby drogově závislé (především v případech, kde je spojeno i s bezdomovectvím)
 • problém s nezaměstnaností a s bydlením této cílové skupiny
 • problém nejistého financování a podpory sociálních služeb, které poskytují péči této cílové skupině

Řešení:

 • vytvoření účelné a provázané koncepce
 • zajištění lékařské péče - především praktického lékaře, stomatologa
 • podpora financování sociálních služeb - především terénních programů, nízkoprahových center, doléčovacích center, poradenství přímo pro cílovou skupinu a pro jejich rodiny
 • podpora zaměstnanosti formou sociálních podniků
 • řešení sociálního bydlení, které bude v kompetenci obce
 • upravit systém protidrogové prevence ve školách - spolupráce s neziskovými organizacemi, které pracují s uvedenou cílovou skupinou“

Ing. Jan Bartošek (KDU-ČSL): „V úvodu bychom chtěli zdůraznit, že uvedené sociální jevy neexistují sami o sobě a odděleně, většina z nich se prolíná a proto i návrhy řešení se mohou opakovat. Většina uvedených jevů má svůj původ v tom, lidé se dostávají do obtížné sociální situace, kterou neumí řešit a která může vést k tomu, že nejprve přijdou o zaměstnání, posléze o bydlení, následně se dostaví i další sociální problémy, které končí i poruchou zdraví a onemocněními. Proto je třeba hledat komplexní řešení.

Pokud se týká drogových závislostí, bezdomovectví a onemocnění HIV a hepatitidami, je třeba klást velký důraz na primární prevenci. Následně při vzniku patologické situace podporovat řešení, která povedou ke zmírnění a k případnému návratu sociálně vyloučených osob zpět do běžného života. Úloha státu je v takovém případě zejména v oblasti legislativní, samotná opatření by potom měla být na obcích a organizacích, které mají k takové činnosti oprávnění. Obecně lze říci, že je zapotřebí velkého posílení sociální práce.

Pokud se týká drogově závislých, podporujeme všechna opatření a projekty zaměřené na prevenci vzniku drogově závislých, dále podporujeme činnost organizací, které jsou zaměřené na terciální prevenci drogových závislostí, včetně řešení financování těchto služeb.“

Jak se díváte na problematiku osob bez přístřeší ve velkých městech, především v Praze? Jaké jsou aktuální problémy a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Mgr. Michaela Marksová Tominová (ČSSD): „Největší problém vidím v nedostatku skutečně nízkoprahových zařízení.“

Mgr. Jana Hanzlíková (Hnutí ANO): „Problém osob bez přístřeší váže další problémy - nepříznivý zdravotní stav, závislost na drogách. Vyvíjí se také složení cílové skupiny - přibývá seniorů, mladých a žen bez domova.

Problémy:

 • chybí dostupné bydlení pro lidi bez domova
 • chybí sociální podniky, které by tyto lidi podpořily v zaměstnanosti - v podstatě by se jednalo o typ preventivního programu
 • velký problém je s dostupností zdravotnické péče pro tuto cílovou skupinu, což má negativní vliv na šíření infekčních nemocí
 • nedostatek financí na fungování sociálních služeb pro cílovou skupinu

Řešení:

 • podpora systému návazných sociálních služeb - jistější financování, podpora soc.služeb s cílem dostatečné kapacity nízkoprahových služeb
 • řešení sociálního bydlení, které bude v kompetenci obce
 • podpora zaměstnanosti formou sociálních podniků - pracovní programy pro cílovou skupinu
 • dostupnost zdravotnické péče - síť zdravotnické péče
 • zajištění dostupnosti sociálních lůžek, např. v domovech pro seniory pro lidi bez domova, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu.

Ing. Jan Bartošek (KDU-ČSL): „U bezdomovectví je opět nutné se zaměřit na primární prevenci tím, že budeme vzniku bezdomovečtí předcházet, například navrhujeme legislativně ukotvit sociální bydlení. Dále podporujeme všechna opatření a opět projekty, které budou zaměřeny na finanční gramotnost nízko příjmových obyvatel a pokud se již obyvatelé dostanou do dluhových pastí, tak jednak zavést nástroje k postupnému oddlužování, ale i nástroje k urychlení a snížení nákladů na vymáhání pohledávek a nákladů na exekuce. Je také nutné zamezit zneužívání doplatků na bydlení, vázat jejich vyplácení na smlouvy s cenami v místě obvyklými a dálepodmínit výplatu dávek splněním minimálních parametrů kvality bydlení.

Pokud se týká skupiny současných osob bez přístřeší, je třeba se zaměřit u těch osob, u kterých je předpoklad opětovného začlenění do společnosti na získání práce a získání bydlení, například formou přechodného sociálního bydlení. U všech těchto osob je třeba si všímat zdravotního stavu a šířících se chorob, opět zde podporujeme projekty, které budou zaměřeny na vyhledávání například tuberkulózy mezi bezdomovci apod. Lze uvažovat i o větší podpoře poskytovatelů zdravotní péče, které budou mít tuto skupinu obyvatel v péči.“

Jak vnímáte problematiku šíření infekčních nemocí, především HIV, hepatitidy A, B, C a pohlavních chorob? Jaké jsou aktuální problémy a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Mgr. Michaela Marksová Tominová (ČSSD): „Podobně jako u první otázky - naprosto zanedbané. Přitom počty nakažených HIV se pořád zvyšují, ale v důsledku přerušení preventivních aktivit má veřejnost pocit, že HIV/AIDS už žádná hrozba není....“

Mgr. Jana Hanzlíková (Hnutí ANO): „Myslím, že odpovědi jsou u předcházejících otázek“.

Ing. Jan Bartošek (KDU-ČSL): „V případě onemocnění HIV a hepatitid je třeba se opětně velmi zaměřit na prevenci a to už na školách, zaměřit se na mediální podporu očkování, neboť obecně je v ČR málo obyvatel očkováno proti infekčním chorobám.“

Zpracoval: Aleš Herzog, www.individualniplanovani.cz