09 | 12 | 13

ČAS

Vyhlašujeme poptávku po stážích

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPLZZ „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“ (cz.1.04/3.1.03/a7.00089) vyhlašuje poptávku pro poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb na dodání nabídky na zajištění odborné krátkodobé stáže: Krátkodobá stáž v nízkoprahových sociálních službách.

V rámci projektu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“ hledáme zařízení poskytující sociální služby pro různé cílové skupiny (NZDM, TP pro děti a mládež, NDC a TP pro osoby bez přístřeší a KC/TP pro uživatele drog) ze všech regionů ČR včetně Prahy, která by měla zájem poskytnout ve své organizaci stáž pro vybrané zájemce.

V rámci projektu proběhne celkem 5 krátkodobých stáží v různých zařízeních v délce 2 dny vždy pro max. 6 vybraných osob z řad začínajících pracovníků (praxe 0 - 2 roky). Každé zařízení poskytne stáž 1 x po dobu projektu.

Struktura stáže:

 • 1. den - 2 hodiny úvodní setkání vedené koordinátorem (seznámení s organizací a poskytovanými službami) + 6 hodin přímá práce
 • 2. den - 6 hodin přímá práce + 2 hodiny evaluace - reflexe a vyhodnocení stáže ve skupině vedené koordinátorem
 • Ubytování stážistů bude v místě stáže hrazeno z projektu.

Harmonogram:

 • Duben 2014 - květen 2015 (přesný termín bude stanoven dle domluvy se zařízením)

Požadavky na zařízení:

 • zařízení je registrovaným poskytovatelem sociální služby (NZDM, TP, KC, NDC) a službu poskytuje min. 3 roky
 • zařízení je členem České asociace streetwork, o.s.
 • zařízení má zkušenost s realizacemi odborných stáží
 • zařízení připraví časový a obsahový scénář stáže na 2 dny
 • zařízení má kapacitu přijmout 6 stážistů (začínajících pracovníků) - stážisté jsou optimálně rozděleni do dvou podskupin a vystřídají se v různých službách
 • zařízení poskytne pracovníka na pozici koordinátora stáže,
 • zařízení poskytne prostor pro úvodní a evaluační setkání

Činnost koordinátora:

 • koordinátor je zaměstnancem hostitelské organizace a má zkušenosti z oblasti personálního řízení a/nebo metodického vedení či supervize
 • koordinuje skupinu po celou dobu stáže, vede úvodní setkání (předání informací, pojmenování úkolů), moderuje závěrečné hodnotící setkání (reflexe přínosů pro účastníky, přesahů do vlastní organizace/služby)
 • spolupráce s Kanceláří ČAS - koordinátorkou projektu - domluva termínu, příprava obsahové náplně a časového harmonogramu atd.
 • odměna - DPP 2.400Kč (2 hod. x 2 dny x 600Kč/hod.)

Odměna pro hostitelskou organizaci:

 • finanční benefit celkem 6000 Kč (3000Kč/den stáže) - na základě faktury

V případě zájmu o poskytnutí stáže:

 • přihlášku zašlete elektronicky 2x (1x dokument word + 1x naskenované s razítkem a podpisem kompetentní osoby) na email: smejkalova@streetwork.cz
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je dne 31. 1. 2014
 • kontaktní osoby budou o výsledku posouzení nabídek vyrozuměny nejpozději do dne 6. 2. 2014.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, o.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Koordinátorka projektu OPLZZ
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz