15 | 11 | 13

ČAS

Vyhlašujeme Hodnocení kvality služeb

Česká asociace streetwork, o.s. v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity v nízkoprahových sociálních službách (CZ.2.17/2.1.00/36299) financovaného z OPPA vyhlašuje pro členská zařízení ČAS HODNOCENÍ KVALITY NÍZKOPRAHOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

  •  v rámci projektu bude realizováno 15 hodnocení kvality u poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb (NZDM, KC, TP)
  • hodnocení budou probíhat na základě inovované metodiky Rozvojového auditu ČAS
  • hodnocení se zaměřuje nejen na formální naplnění vybraných standardů (existence písemných metodik), ale zejména na jejich použití v přímé práci s klienty (polostrukturovaný rozhovor s pracovníky, reflexe vlastní práce, pozorování přímé práce, rozhovory s klienty)
  • hodnocení budou vždy realizována dvojicí vyškolených hodnotitelů
  • zařízení v předstihu obdrží metodiku hodnocení kvality a zároveň budou vyzvána k zaslání relevantních písemných podkladů pro šetření
  • výstupem z šetření bude písemná zpráva a získání osvědčení kvality na další 3 roky
  • veškeré náklady spojené s hodnocením kvality jsou hrazeny z projektu OPPA

Časový harmonogram:

Hodnocení budou probíhat v období leden 2012 - prosinec 2014. Harmonogram projektu není možné posunovat. V přihlášce vyjádří zájemce o hodnocení své preference ohledně vhodného termínu. Tyto preference budou zohledněny při sestavování konečného časového harmonogramu, nejsou však závazné, primárně musí být zajištěn časový harmonogram projektu.

Kdo se může k hodnocení kvality přihlásit:

  • stávající členská zařízení ČAS, kterým skončila nebo v době trvání projektu, tj. do konce roku 2014 skončí platnost osvědčení kvality (prodloužení členství)
  • zařízení mohou být pouze z hl. m. Prahy

Pokud v projektu zbydou volná místa, bude následně výzva opakována pro nové zájemce o členství v ČAS.

Zájemci zašlou vyplněnou přihlášku (viz níže) emailem na adresu hulmakova@streetwork.cz a zároveň s podpisem poštou na adresu ČAS, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1, nejpozději do 27. listopadu 2013.

Kontaktní osoba uvedená v přihlášce bude oslovena projektovou manažerkou ohledně domluvy konkrétního termínu a přesného časového harmonogramu šetření.

Kontaktní osoby k projektu:

Regina Kuncová
Odborná garantka projektu OPPA
kuncova@streetwork.cz
tel. 774 421 865

Markéta Hulmáková
Projektová manažerka OPPA
hulmakova@streetwork.cz
tel. 773 832 006