12 | 09 | 12

ČAS

Vyhlašujeme Hodnocení kvality služeb

Česká asociace streetwork, o.s. v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity u kontaktních sociálních služeb (CZ.1.04/3.1.03/66.00067) financovaného z OP LZZ vyhlašuje Hodnocení kvality kontaktních sociálních služeb.

  • v rámci projektu zbývá ca. 10 volných míst na realizaci jednodenního místního šetření kvality u poskytovatelů kontaktních sociálních služeb (NZDM, KC, TP, NDC).
  • hodnocení budou probíhat na základě inovované metodiky Rozvojového auditu (dostupná na www.streetwork.cz v sekci Evropské projekty)
  • veškeré náklady spojené s hodnocením kvality jsou hrazeny z projektu OP LZZ
  • podmínkou realizace hodnocení kvality je následné členství zařízení v České asociaci streetwork (platnost osvědčení kvality na 3 roky, zařízení platí členský příspěvek 2.000 Kč/rok)

 Kdo se může k hodnocení kvality přihlásit:

  • registrovaná sociální služba (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra, terénní programy, nízkoprahová denní centra)
  • zařízení, které má zájem stát se členem České asociace streetwork, o.s.
  • zařízení mohou být z celého území ČR s výjimkou Prahy

Časový harmonogram:

Hodnocení budou probíhat v období leden až červen 2013. Harmonogram projektu není možné posunovat. V přihlášce vyjádří zájemce o hodnocení své preference ohledně vhodného termínu. Tyto preference budou zohledněny při sestavování konečného časového harmonogramu, nejsou však závazné, primárně musí být zajištěn časový harmonogram dle možností projektu.

Zájemci zašlou vyplněnou přihlášku (viz níže) emailem na adresu babicka@streetwork.cz a zároveň poštou na adresu ČAS, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1, a to nejpozději do 30. září 2012. V první polovině října proběhne výběrové řízení, zájemci budou o jeho výsledku informováni nejpozději do 15. 10. 2012.

Kontaktní osoby k projektu:

Regina Babická
Odborná garantka projektu OP LZZ
babicka@streetwork.cz
tel. 774 421 865

Klára Šmejkalová
Projektová manažerka OP LZZ
smejkalova@streetwork.cz
tel. 774 913 776