20 | 03 | 12

Rada pro etiku a supervizi ČAS

ČAS se dlouhodobě věnuje otázkám etiky, vydal např. v roce 2006 aktualizovaný Etický kodex, který najdete zde. ČAS propaguje supervizi, vzdělává v supervizi a podporuje zavádění a rozvoj supervize v sociálních službách. ČAS měl Radu pro supervizi, kterou vedl Petr Klíma. Rada však byla v posledních letech spíše formálním uskupením a s Petrem jsem se domluvili, že Radu zaktivizujeme a spojíme s výborem pro etiku, po kterém volala část členské základny. Petr už se bohužel do nového institutu nezapojí, ale záměr jsme uskutečnili a nyní Vám jej představujeme.

Rada pro etiku a supervizi ČAS vznikla 2.9.2011. Oslovili jsme pět odborníků, kteří souhlasili, že budou v Radě pracovat. Jsou jimi PhDr. Milan Kinkor, Mgr. Danuše Struková, Ing. Mgr. Jiří Staníček, Mgr. Michal Zahradník a Mgr. Václav Vopat.

Na Radu se může obracet kdokoli: jednotlivec, zařízení, organizace, pracovník, uživatel služby i další instituce.
Kontakt je: supervize@streetwork.cz

Zde jsou pravidla fungování a náplň práce Rady.

1. Jmenování Rady

Rada má pět členů, kteří jsou jmenováni na období čtyř let. V Radě zasedá jeden zástupce Správní rady ČAS a čtyři odborníci. Rada má svého předsedu.

Dne 2.9.2011 všichni jmenování přijali a zvolili si svého předsedu, kterým se stal Michal Zahradník. Zástupce Správní rady ČAS v Radě pro etiku a supervizi je Jindřich Exner.

2. Pravidla fungování Rady

Radu svolává její člen, zástupce Správní rady ČAS.

Rada se bude scházet nejméně 1x ročně, ze svého setkání vypracuje zápis. V případě potřeby se Rada sejde i v mezidobí (možné je řešení kauzy, podnětu e-mailovou komunikací). Rada o rozhodnutích hlasuje. V případě neshody rozhoduje nadpoloviční většina hlasů Rady.

Do 30 dnů od podání podnětu/stížnosti se Rada písemně vyjádří podavateli.

Rada dává svá vyjádření na vědomí Správní radě ČAS (Rada pro etiku a supervizi ČAS je poradním/nezávislým orgánem Správní rady ČAS).

3. Náplň práce a cíle fungování Rady

Rada se dohodla, že se nebude vyjadřovat k odborným stížnostem a podnětům (např. v zařízení XYZ nemají etický kodex, nenaplňují standardy apod.). Vyjádření k podobným odborným záležitostem plně náleží Správní radě ČAS.

Kompetence Rady pro etiku a supervizi v rámci etiky:

  • Dávat doporučení k etickým dilematům
  • Vyjadřovat se ke sporným tendencím na poli soc. služeb
  • Aktualizovat etický kodex ČAS
  • Řešení stížností a připomínek na pracovníky, zařízení, oborové organizace a další subjekty (formou doporučení)

Kompetence Rady v rámci supervize:

  • Vyjadřovat se k vzdělávacímu systému supervize v ČAS (doporučuje ke schválení Správní radě ČAS)
  • Vyjadřovat se k vzdělávání supervizorů vzhledem k požadavkům MPSV, EAS, ANSE aj.
  • Vytvářet a kontrolovat systém celoživotního vzdělávání supervizorů ČAS (udržování kvality supervizorů)
  • Spolupráce s dalšími subjekty na poli supervize (např. ČIS, Remedium aj.)
  • Garantování kvality supervize v ČAS vzhledem k vnějším subjektům (MPSV, EAS)

Rada bude řešit podněty/stížnosti na členská i nečlenská zařízení a pracovníky v rámci oboru nízkoprahových sociálních služeb.

Zápisy ze zasedání Rady pro etiku a supervizi budou zveřejňovány na portále www.streetwork.cz vždy v sekci Asociace/Zápisy