26 | 10 | 11

ČAS

Reakce ČAS na otevřený dopis PS MSK

Reakce České asociace streetwork, o.s. na otevřený dopis Pracovní skupiny Nízkoprahových služeb pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji (PS NZDM a STREET MSK) hejtmanu Moravskoslezského kraje.

Česká asociace streetwork, o.s. (dále jen ČAS) jako odborná organizace zastupuje fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb dle typologie sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra), přičemž zejména:

  • vytváří klima pro práci v oboru (síťuje, napomáhá komunikaci členů, propaguje oblast, atd.)
  • podporuje vlastní vnitřní činnost na profesionalizaci oboru, například vytváří definice, standardy, stanovuje měřítka kvality, definuje využívání supervize, vytváří akreditační a evaluační systém, atd.
  • realizuje projekty určené pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávací a výcvikové programy
  • organizuje profesní setkání, konference, semináře, případně jiné odborné akce
  • partnersky spolupracuje se státní správou a samosprávou
  • lobuje ve prospěch členů ČAS i samotného oboru

Podporujeme snahu Pracovní skupiny Nízkoprahových služeb pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji o komunikaci se zástupci kraje a doporučujeme také jednání na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

ilustrační fotoSlužby sociální prevence, mezi které patří terénní programy i nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jsou důležitou součástí systému sociálních služeb. Sociální pracovníci se pohybují v přirozeném prostředí uživatelů služeb, v tzv. první linii. Fungují zároveň jako sociální kontrola v lokalitách, slouží jako součást strategie proti sociálnímu vyloučení, prevence masového rozvoje sociálně patologických jevů, v mnohých lokalitách jsou mostem mezi většinovou společností a jednotlivci a výraznou podporou sociálního začlenění.

Do vzdělání terénních pracovníků a nízkoprahových pracovníků vynaložili poskytovatelé služeb v minulosti nemalé prostředky: Ty se zúročují vysokou odbornou úrovní pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kterou má ČAS díky členství v mezinárodní organizaci streetworkerů Dynamo International (www.street-work.net) možnost srovnávat se zahraničím.

Podmínkou úspěchu nízkoprahové sociální práce je důvěra a kontinuálnost. Pracovník sám aktivně oslovuje potenciální uživatele služby, kteří by sami z různých důvodů do služby, která je pro ně prospěšná a důležitá, nepřišli. Přerušení anebo zásadní omezení služeb je pro kvalitu a ve výsledku i efektivitu práce vysoce ohrožující. Podle Výzkumu v NZDM, který ČAS od roku 2010 provádí mezi svými členskými zařízeními, je nejdůležitějším nástrojem práce s uživateli služby vztah s pracovníkem/pracovnicí. Nikoli tedy např. úroveň vybavení zařízení nebo šíře poskytovaných služeb.

Nízkoprahové služby patří mezi služby prvního kontaktu a aktivně vyhledávají a pracují s dětmi a mládeží, která vykazuje charakteristiku sociálního ohrožení. Zachování a podpora těchto služeb je v souladu s Národním akčním plánem k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011 a připravovanou novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí 359. Sb.

Oba tyto dokumenty kladou důraz na terénní preventivní práci s dětmi a mládeží.

Nízkoprahové sociální služby - terénní i stacionární patří k těm levnějším sociálním službám, jejich efekt spoří ve výsledku společnosti, včetně státního rozpočtu na sociální služby, nemalé prostředky. Podle statistik ČAS např. roční provoz jednoho NZDM stojí přibližně 1 400 000 Kč. Jeden uživatel ve výchovném ústavu pak 468 528 Kč, ve dětském domově se školou 478 140 Kč. Pokud se tedy jednomu nízkoprahovému programu podaří udržet alespoň tři nezletilé osoby v jejich přirozeném prostředí (rodina, škola), zaplatí se roční náklady jednoho tohoto programu.

V roce 2009 bylo do nějakého druhu ústavní výchovy umístěno 7 820 klientů.

Jedno NZDM pracuje za rok v průměru s 193 uživateli, kteří splňují kritéria ohrožené mládeže. Všechny služby NZDM v ČR (235) pak pracují cca s 45 355 uživateli za rok.

Chceme tímto upozornit na riziko neuváženého nekoncepčního rušení nízkoprahových služeb. Podle informací ČAS z regionů existují obavy i dalších krajů a situace Moravskoslezského kraje se může v dalších letech opakovat.

Vyzýváme k otevřené komunikaci a hledání společných řešení. Nabízíme naši účast na jednáních a odborné konzultace k uvedené problematice. Prosíme o vyjádření Hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase a Ministra práce a sociálních věcí ČR Dr. Ing. Jaromíra Drábka.

V Praze, 24. 10. 2011

Za Českou asociaci streetwork, o.s.

Marian Šlesingr, DiS.
předseda Správní rady

Mgr. Martina Zikmundová
ředitelka