06 | 06 | 11

Rizikové chování klientů KC CPPT

Bakalářská práce: Rizikové chování klientů Kontaktního centra CPPT o.p.s. Plzeň, nitrožilních uživatelů drog, a Harm reduction služby Výměnného programu

Účelem této bakalářské práce bylo provést výzkum v oblastech rizikového chování klientů výměnného programu Kontaktního centra CPPT o.p.s. Plzeň a posoudit, zda je možné v těchto oblastech přisuzovat pozitivní vliv službám výměnného programu KC, působícího na tuto situaci klientů.

ilustrační fotoVýzkum byl zaměřen na nitrožilní/intarvenózní užívání drog, sexuální chování, péči o zdravotní stav a na fenomén závislosti klientů. V těchto oblastech jejich rizikového chování sledoval jejich informovanost, postoje a samotné chování. V teoretické části bakalářské práci vysvětluji nejprve základní pojmy spojené s užívání drog, dále se zaměřuji již přímo na intravenózní užívání drog a rizika spojená přímo s tímto způsobem užívání a také na další rizika spojená se samotným způsobem drogového životního stylu uživatelů. Dále navazuji kapitolami o možnostech pozitivního ovlivnění tohoto rizikového chování, popisuji hlouběji především působení v rámci tzv. terciární prevence a v rámci tzv. filosofie Harm reduction. K ní patří služba výměnného programu injekčních stříkaček pro uživatele drog. Kromě této specifické služby existuje celá řada dalších zařízení a služeb, které slouží ke zlepšení situace klientů uživatelů drog, jejich popis a výčet zařízení dostupných v Plzni je proto také v práci obsažen. Podrobněji pak popisuji provoz zařízení Kontaktního centra CPPT o.p.s. Plzeň a fungování jeho výměnného programu. V tomto zařízení pracuji nyní již 3. rokem jako pracovník v sociálních službách.

Na tyto teoreticky zaměřené části práce navazují kapitoly popisující samotný výzkum, stanovení hypotéz, vysvětlení výzkumné metody (dotazníkového šetření) a výzkumného vzorku klientů výměnného programu Kontaktního centra CPPT. Vyhodnocení výzkumu je členěné do 3 částí odpovídajících stanoveným hypotézám a porovná jejich situaci mezi 2 skupinami klientů. Ty se významně liší v míře, v jaké prozatím využili službu výměnného programu.

V závěru práce shrnuji výstupy všech částí výzkumu, hodnotím použitou výzkumnou metodu. Nakonec vyslovuji a zdůvodňuji zjištění výzkumu, které ukázalo patrný pozitivní vliv využívání služeb výměnného programu klienty na rozsah jejich rizikového chování, které bylo u klientů s vysokou mírou využití služby významně bezpečnější než u klientů, kteří službu teprve začali využívat. Nakonec následují návrhy opatření pro pracovníky Kontaktního centra ke zlepšení sledovaných oblastí u klientů.