24 | 09 | 06

ČAS

Vzdělávání pro streetwork a nízkoprahové zařízení

VzděláváníV první polovině roku úspěšně proběhla první fáze vzdělávacích kurzů pro začínající pracovníky a pro pokročilé pracovníky i vzdělávání a výcvik supervizorů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež z celé České republiky. 

Jak tyto kurzy pomáhají nám ukázala lektorka volného času z Nízkoprahového klubu Pacifik - Komunitní centrum Motýlek Simona Vittová. „Asi před dvěma lety začal do klubu chodit rómský čtrnáctiletý chlapec, který byl agresivní. Byl samotář, každému ubližoval a nechtěli se s ním kamarádit ani ti nejvíc problémoví kluci. Přesto pravidelně docházel do klubu, ale byl velice uzavřený Díky kurzu se mi s ním podařilo navázat kontakt a on začal spolupracovat. Spolu s ostatními klienty jsme s ním probírali jeho chování. Pomocí systému motivace, například odměn v podobě výletů, jsme zaznamenali velký pokrok. Chlapec se začlenil do kolektivu, nemá problémy s vrstevníky a patří mezi bezproblémové klienty našeho klubu.“ A Simona Vittová dodává: „Myslím si, že tento kurz nepřímo pomáhá zachraňovat problémové děti, aby neskončily špatně.“ 

Dvouletý projekt „Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM) a streetwork (SW) sdružených v České asociaci streetwork (ČAS)“ byl zahájen již 1. října 2005 Centrem pro kvalitu a standardy v sociálních službách při Národním vzdělávacím fondu o.p.s. (NVF – CEKAS) a Českou asociací streetwork (ČAS). Hlavním cílem projektu je uvést do běžné praxe ucelený systém kontinuálního profesního vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb typu streetwork a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež za účelem posílení jejich schopností a dovedností poskytovat sociální služby, které zajišťují integraci uživatelů těchto služeb do běžného života ve společnosti a tím následně zvyšují šance na jejich umístění na trhu práce. 

Projekt byl jako jeden z prvních podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci programů JPD3 pro hl. m. Prahu (Jednotný Programový Dokument pro cíl 3 regionu NUTS 2 Hlavní město Praha) a OP RLZ (Operační program Rozvoj lidských zdrojů). 

V kurzech pro začínající pracovníky 30 frekventantů absolvovalo tři bloky. Připravují se zde například na nezvyklé situace. Většina z nich pracuje jako kontaktní nebo sociální pracovník v nízkoprahovém klubu, někteří z nich jsou pověření koordinací činnosti klubu. Většina má vyšší či vysokoškolské vzdělání a jejich praxe v oboru je nejčastěji do 1 roku.  

Kurzy pro pokročilé (zkušené) pracovníky se účastní celkem 28 lidí. Většina z nich pracuje jako kontaktní nebo sociální pracovník v nízkoprahovém klubu, někteří z nich jako vedoucí klubu. Jejich praxe v oboru se pohybuje v rozmezí 2 – 6 let. Ve sledovaném období se uskutečnily dva bloky kurzu pro pokročilé pracovníky: 

V rámci vzdělávání a výcvik supervizorů proběhl seminář vedoucích skupin supervizích kurzů. Ve dnech 16. – 18. 2. 2006 se uskutečnil první blok kurzu pro supervizory, kterého se zúčastnilo všech 11 přihlášených frekventantů. Tento blok vedli lektoři: PaedDr. Petr Klíma, Mgr. Danuše Struková a MUDr. Přemysl Suchomel.


--jk --