30 | 11 | 09

Myšlenka a praxe Tématického modelu II.

Tento text je částečně reakcí na články o tématických měsících, které se poslední dobou na portálu streetwork.cz objevily (např. Gender měsíc, Měsíc sexu). Zejména však vychází z chutě prezentovat lidem z branže to, na čem více než rok pracujeme a co nám podpořil sbírkový projekt Pomozte dětem!

Obsah denní služby

Tématický modelTémata službě dávají obsahový rámec, tedy o jakých tématech se zde mluví přednostně, čím se služba zabývá zejména. Ovšem ne ve smyslu „jen a pouze“. Témata službě dávají cyklický rámec, kdy každý měsíc je jedno téma hlavní, a přitom se každoročně objevují ve stejném pořadí. Témata vytyčují vstup do programu, neboť na jejich základě lze vypracovat in-come, který bude testovat nepříznivou sociální situaci zájemce - nyní konečně orámovanou hranicemi s jasným zdrojem čerpání odůvodnění. Pokud zájemce bude v některém z těchto témat pozitivní, může se stát uživatelem (může a nemusí být aplikováno striktně). Každopádně ale pracovníku mohou poskytnout jasné vodítko, které oblasti jsou u klienta „In“ a která „Out“ - a může použít pozorování, dotazy či in-come.
V neposlední řadě dávají témata podklad pro cyklický běh dalších aktivit, jež jsou navázány na Téma (viz. dále Konkrétní aktivity).

Monitoring a výstupy

Systematizace služby dává lepší výchozí pozici pro sledování efektivity programu a monitoring průběhu poskytovaných služeb. Při vyhodnocování jsou monitorovaná témata určená předem. Během služby jsou řešená témata zaznamenána a poté zavedena do statistického programu (v našem případě pro tyto účely upravený evidenční program PePa - byl na zakázku drobně upraven výčet témat, kam se služba eviduje. V našem případě přibyly 3 kolonky).
Toto nastavení ulehčuje evaluaci programu a sledování cílů vzhledem k veřejnému závazku, neboť jednotlivé oblasti tématického modu na něj, v jeho plně aplikované verzi, navazují. Bude tak možné jednoduše sledovat plnění cílů programu.

Možnosti přenesení a modifikovatelnost

Model je aplikovatelný na jakékoliv NZDM či terénní program (na tzv. „nespecifický“). Lze dle něj vystavět službu prakticky v jakémkoliv zařízení, jelikož funguje na základě jednoduché struktury. Model nevylučuje práci ani s dalšími tématy. Ty lze přizpůsobit na specifické potřeby cílové skupiny se kterou konkrétní zařízení právě pracuje. Prostě se jedna složka vymění za jinou - téma za téma. Avšak i nové téma by mělo splňovat strukturu, podle které jsou tvořena všechna ostatní témata, aby svým konečným vyzněním zapadalo do celkového systému.

Výhody rozšíření systému mezi více zařízení

V případě zavedení systému ve více NZDM vzniká možnost porovnání srovnatelných výstupů. Lze též předpokládat lehké modifikování témat v jednotlivých zařízeních pro specifika tamní cílové skupiny. V takovém případě tu vzniká možnost srovnání tématických specifik u cílových skupin v různých lokalitách a v různých NZDM.

Praktická realizace

V současné době pracujeme již druhým rokem na celém projektu, což v praxi znamená že již jedeme „druhé kolo“. Podařilo se nám podrobně zmapovat jednotlivé tématické okruhy v modelu, podařil se nám sběr podkladových materiálů, zjišťovali jsme možnosti spolupráce s návaznými organizacemi, necháváme si vše komentovat stážisty a praktikanty. To vše převádíme do zařízení a v neposlední řadě zavádíme do běžného provozu. Postupně jsme přizpůsobili veřejný závazek, metodiky a evidenční program PePa.
Tuto první část jsme realizovali díky penězům získaných na základě podání žádosti o financování projektu u Pomozte dětem!

Konkrétní aktivity

  1. Tématický modelStručný popis Tématu: proč si myslíme, že je toto téma u klienta důležité; jak jím klient žije; jak se toto téma projevuje na klubu apod. Jde o zaměření tématu, jakou části z celku se budeme zabývat.
  2. 1 film: film na téma, v rámci pravidelného promítání na klubu;
  3. 1 beseda: uspořádání interaktivní besedy na klubu domluvenou organizací působící v oblasti probíhajícího tématického listu; navázání kontaktu s organizací povede zároveň k lepšímu prosíťování zařízení s návaznými službami;
  4. 1 kniha: pořízení 1 knihy k probíhajícímu tématu; kniha je umístěna do kontaktní místnosti: pro zběžné listování klienty; poslouží ale hlavně pro větší informovanost pracovníka;
  5. drobné dotazníky: slouží k navázání hovoru; k vypíchnutí důležitých otázek v probíhajícím tématu; ke zjištění situace u klientů. Jejich účel není kontrolní ve smyslu in-come, či vývoje situace v dlouhodobé perspektivě. Jsou poskládány z časopisů sledovaných cílovou skupinou (Bravo, Dívka apod.), knížek k danému tématu, internetu, postřehů pracovníků pracujících na klubu, poznámek samotných klientů;
  6. nástěnka k tématu: obsahuje důležitá hesla (okruhy) tématického listu; informační letáky; internetové adresy;
  7. seznam internetových adres: seznamu internetových adres k probíhajícímu tématu. Seznam těch nejdůležitějších je vyvěšen na klubu; další jsou pracovníky využívány k získání informací o tématu;
  8. letáky organizaci: sehnání a distribuce letáků na organizace působících v probíhajícím tématu
  9. výpis relevantních zákonů: přímé citace, či alespoň odkazy na patřičné paragrafy, vztahující se k probíhajícímu tématu. Slouží převážně pracovníkům pro zorientování se v tématu, aby mohli následně tyto informace použít při práci s klienty na klubu;
  10. další tématický materiál: např. komixové letáky (tématické od ČAS, sebrané od organizací zabývající se tímto tématem, případně vlastní); materiály, které nezapadnou do předchozích kolonek, ale jsou zajímavé a aktuální;

Výstupem jsou písemně zpracované Tematické listy - ke dvanácti tématickým okruhům. V současnosti jsou tyhle Tematické listy, jako zásobník informací ke konkrétním okruhům, dány do metodiky a jsou součástí praktického zaučování nových pracovníků.

Závěr

Tento projekt je pokusem vnést do současného obsahu provozu „nespecifického“ zařízení systém, který by pomohl k lepší orientaci v provozu NZDM jak těm, kdo se pohybují uvnitř oboru (tématické vymezení znalosti potřebných pro provoz), tak laické veřejnosti, pro kterou by byla, takto strukturovaná služba, více čitelná. To by mohlo např. pomoci jak lepšímu přijetí služeb v místě působení, tak poskytnout výhodnější pozici při oslovování donátorů.

Holiš, Quisová, Blechová, Čuprová

RATOLEST BRNO, o.s.
Nízkoprahový klub Likusák
Kotlanova 10, 628 00 Brno
604 194 064, 731 237 809
likusak@ratolest.cz, streetwork@ratolest.cz
www.ratolest.cz, www.galerieratolest.cz, www.StreetWork.cz/likusak