27 | 10 | 09

ČAS

Kurz Případová a týmová supervize

Nabízíme Vám možnost se předběžně přihlásit do již třetího běhu vzdělávacího programu „Případová a týmová supervize v sociálních službách“, který pořádá Česká asociace streetwork.

Vzdělávací program je akreditován MPSV pod číslem: 2008/063-SP a zároveň MŠMT pod číslem: 36580/05-20/744

Cílem vzdělávacího programu je připravit zkušené sociální pracovníky k poskytování případové supervize jednotlivcům i skupinám, k supervizi týmů a organizací. Prohloubit a rozšířit jejich odborné kompetence v oblasti kvalifikované podpory pracovníků jako nástroje zvyšování kvality práce s klienty v sociálních službách.

ilustrační fotoVzdělávací program povede lektorský tým ve složení:
Dr. Klíma Petr; Dr. Kinkor Milan; Dr. Suchomel Přemysl; Mgr. Struková Danuše

Vzdělávací program svým rozsahem a strukturou splňuje podmínky stanovené MPSV pro poskytování supervize v sociálních službách. Celkový rozsah je 375 hodin v různých aktivitách.

Vzdělávací program je členěn do dvou části. V první, presenční části, se frekventanti účastní 120 hodin vzdělávání face to face, které proběhne v 6ti třídenních blocích (čtvrtek - sobota). Součástí programu je práce v kolegiálních skupinách (50hodin) a další činnosti v oblasti supervize zahrnuté do osobního portfolia. Presenční část je ukončena kolokviem. Úspěšný frekventant obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací části programu.

Těžištěm druhé části je vlastní supervizí praxe (45 hodin) a její supervize (20 hodin). Po obhajobě portfolia obdrží frekventant certifikát o úspěšném splnění podmínek vzdělávacího programu.

Do kurzu se mohou přihlásit zájemci, kteří splňují následující vstupní kritéria:

  • vzdělání v pomáhajících profesích nejméně Bc. při zahájení;
  • praxe v pomáhajících profesích minimálně 10 let
  • zkušenost s vedením projektu, programu či zařízení minimálně 3 roky
  • minimálně 50 hodin přijímané supervize vlastní práce - dokladovat
  • sebezkušenostní, terapeutický výcvik či jiné dlouhodobé vzdělávání v psychosociálních metodách a technikách nejméně v souhrnu 300 hod. - uznán neukončený psychoterapeutický výcvik

Součástí přihlášky:

  • motivační dopis (co Vás vede k přihlášení do kurzu? Co od kurzu očekáváte?Jak vnímáte svou perspektivu v oboru (z hlediska času, cílů atd.)?
  • doporučení zaměstnavatele s potvrzením, že uchazeči umožní absolvovat výcvik,
  • představa uchazeče o možnostech vlastní supervizní praxe (předběžný kontrakt s organizací).

Celková kapacita kurzu je 15 frekventantů. Výběr frekventantů proběhne ve dvoukolovém řízení. V prvním kole bude posuzováno splnění vstupních kriterií a ve druhém proběhne osobní pohovor.

Předpokládaný začátek kurzu je v dubnu 2010 (23.4. - 25.4.; 24.6. - 27.4.)

Vzdělávací program bude probíhat v Praze. Ubytování a strava není zajištěna.

Kurzovné:
Cena kurzu stanovena ve výši 25 000,- Kč.
Účastníci z členských zařízení České asociace streetwork o.s. mohou počítat se slevou a cenou 22 000,-Kč.

Cena zahrnuje: lektorné, hodnocení portfolia a evaluační kolokvium, pronájem místností a drobné organizační náklady. Nezahrnuje honorář za supervizi supervize, kterou si frekventanti hradí sami na základě dohody se supervizorem.

Prosím uveďte do přihlášky zda se kurzu zúčastníte i v případě platby.

Přihlášku a požadované dokumenty zašlete zpět na adresu: asociace@streetwork.cz
Do předmětu dejte: Supervize výcvik
Přihlášky přijímáme do 30. prosince 2009.

Za organizační tým - Petr Klíma a Jindřich Racek