Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Nové grantové kolo Vpoho vyhlášeno

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

13 | 04 | 09

StreetWork.cz

Nové grantové kolo Vpoho vyhlášeno

Nadace Vodafone rozdělí mezi nízkoprahové kluby po celé ČR 1 400 000 Kč

Nízkoprahové kluby po celé ČR mohou žádat o finanční podporu v rámci čtvrtého kola grantového programu Vpoho Nadace Vodafone. Program každoročně podporuje nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která plní důležitou preventivní úlohu v životě dospívajících po celé ČR. Letošní grantové kolo se zaměří zejména na podporu budování dlouhodobějších vazeb klubů na regionální dárce.

"Letošním ročníkem grantového programu Vpoho se snažíme podpořit budování kontaktů a dlouhodobých vazeb mezi nízkoprahy a možnými lokálními partnery a dárci, jako jsou například obecní a krajské úřady, či komerční donátoři,“ ilustrační fotoříká Robert Basch, ředitel Nadace Vodafone a dodává: „A protože věříme, že tyto vazby je možné efektivně budovat skrze společně realizované aktivity, chceme, aby aktivity nízkoprahů podpořili regionální partneři materiálně či finančně, nebo třeba i zapojením zaměstnanců..“

4. kolo grantového programu Vpohybu podpoří projekty zaměřené na:

 • Zlepšování života a rozvoj komunity
 • Zlepšování životního prostředí
 • Rozvoj kulturního a společenského života v lokalitě
 • Obnovu a péči o přírodní lokality či kulturní památky
 • Organizaci místního festivalu, či představení

O udělení grantu může žádat organizace registrovaná jako nízkoprahový klub pro děti a mládež. Při hodnocení bude přihlíženo k tomu, zda se zařízení zapojilo do některého ze systémů hodnocení kvality poskytovaných služeb. Více informací o čtvrtém ročníku grantového programu Vpoho naleznete na www.nadacevodafone.cz.

Nadace Vodafone vyhlašuje pokračování programu Vpoho 2009

NZDM - Nízkoprahová Zařízení pro Děti a Mládež

Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností.

VpohoJde o službu poskytovanou na základě principu nízkoprahovosti. Nízkoprahovost je charakterizována mj. tím, že mladí lidé mohou zařízení navštívit kdykoli během provozní doby a za vstup neplatí.Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit.

Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je snaha posílit postavení NZDM v lokalitě, kde působí, vylepšit jejich postavení v očích veřejnosti a hlavně posílit či přispět k vybudování jejich vazby na potenciální regionální dárce a podporovatele* (dále jen „partner“). Program má mimo jiné doplnit PR aktivity krajských skupin realizované v rámci projektu „Podpora podpoře“, který je v současné době implementován Českou asociací streetwork ve spolupráci s krajskými skupinami. Věříme, že spoluprací na konkrétních aktivitách je možné výrazně posílit či vybudovat vztah mezi klubem a partnerem.

* Partnerem se zde rozumí např. obecní či krajský úřad, komerční subjekt působící či sídlící v regionu, apod.

CO PROGRAM PODPOŘÍ

Program bude podporovat projekt/aktivitu klubu, do níž budou aktivně zapojeni klienti spolu s pracovníky klubu a dále jako partner jakýkoli potenciální dárce či podporovatel v regionu. Zapojení partnera může být následující a mělo by být v podobě, která bude pro realizaci projektu klíčová a nikoli pouze symbolická:

 • zapojení zaměstnanců partnera do realizace projektu
 • materiální podpora
 • finanční podpora

Aktivita či projekt musí být zaměřené na zlepšení života a rozvoj komunity (např. zlepšování životního prostředí, rozvoj kulturního a společenského života v dané lokalitě), nikoli na rozvoj klubu jako takového, na rozvoj aktivit zaměřených na klienty a nesmí být prospěšná pouze pro klienty klubu.

Aktivity se například mohou věnovat:

 • zlepšení prostředí (úklid, opravy, rekonstrukce, aj.) v okolí klubu či jinde v dané lokalitě/obci/regionu, může se jednat i obnovu a následnou péči
 • obnova a péče o přírodní lokality či drobných kulturních památek
 • organizace místního festivalu či představení

KDO MŮŽE ŽÁDAT O UDĚLENÍ GRANTU

Všechny organizace působící a registrované jako NZDM. V rámci hodnocení se přihlíží ke kvalitě služby předkladatele, výhodou je přiložit osvědčení o absolvování auditu kvality, inspekce soc. služeb, či jiného hodnocení kvality. A dále, zda se zařízení aktivně zapojila do projektu realizovaného ČAS a nazvaného „Podpora podpoře“.

VÝŠE GRANTU

Celková rozdělovaná finanční částka je 1 400 000 CZK.

 • Maximální výše udělovaného grantu je 100 000 CZK
 • Žadatel může žádat o 100 % nákladů na projekt
 • Možná doba realizace projektu je max. 12 měsíců

JAK VYPRACOVAT A SPRÁVNĚ ODEVZDAT KOMPLETNÍ ŽÁDOST O GRANT

 • Granty budou poskytovány maximálně na období 12 měsíců od data podpisu smlouvy.
 • Popis projektu musí být podán na předepsaném formuláři v tištěné (1 originál a 4 kopie) i elektronické verzi (získáte jej na www.nadacevodafone.cz)
 • K žádosti musí být přiloženo:
 • výroční zpráva nebo zpráva o činnosti organizace 2007 nebo 2008, popř. relevantní prezentační materiály (u úspěšných žadatelů budeme požadovat rovněž dokument o registraci a stanovy organizace)
 • originál garance partnera o participaci na realizaci projektu.
 • Žádosti budou přijímány průběžně od doby vyhlášení programu do 29. května 2009.
 • Tištěná verze může být do termínu uzávěrky odeslána poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo odevzdána osobně na adresu Nadace Vodafone
 • Elektronickou verzi odešlete do termínu uzávěrky emailem na michaela.slipcenkova-ext@vodafone.com.
 • Obálku označte šifrou „VPOHO“

Odevzdání žádosti:

Žádost o nadační příspěvek se všemi předepsanými přílohami a v uvedených formátech musí být odeslána poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo doručena osobně do sídla Nadace Vodafone, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 nejpozději do 29. května 2009. Toto je nejzazší termín, kdy mohou být Vaše podklady v Nadaci Vodafone zaevidovány.

Hlavní hodnotící kritéria:

 • soulad cílů projektu s cílem programu
 • realizovatelnost projektu
 • přínos projektu pro cílovou skupinu
 • hospodárnost a přiměřenost rozpočtu, adekvátní poměr administrativních nákladů k celkovým výdajům
 • způsob a míra zapojení partnera

V případě shodného hodnocení se přihlédne ke kvalitě služby předkladatele, proto je výhodou přiložit osvědčení o absolvování auditu kvality, inspekce soc. služeb, či jiného hodnocení kvality.

DŮVODY VYLOUČENÍ ČI ZNEVÝHODNĚNÍ ŽÁDOSTI:

Žádosti, které budou podány se závažnými formálními nebo jinými nedostatky (viz. důvody k vyloučení žádosti), budou vyřazeny v 1. části výběrového řízení při kontrole formálních náležitostí.

Žádosti s méně závažnými formálními nedostatky, které postoupí do 2. části výběrového řízení, budou při závěrečném projednávání penalizovány ztrátou bodů podle závažnosti jejich nedostatků.

Tato penalizace umožňuje posoudit ve výběrovém řízení i projekty organizací, které zpracovaly žádost chybně (např. neuvedly všechny požadované údaje), ale jejich pochybení neovlivňuje kvalitu jejich projektu a práce ve prospěch své cílové skupiny. Zároveň zvýhodňuje ty organizace, které vypracovaly žádost bez formálních chyb.

Důvody k vyloučení žádosti:

 • Chybí požadované dokumenty.
 • Ve formuláři nejsou vyplněny požadované údaje nebo je pozměněn.
 • Cíle projektu neodpovídají zaměření programu.
 • Projekt postrádá informace nezbytné pro jeho věcné posouzení.
 • odevzdání žádosti po termínu uzávěrky, který je 29.5.2009 do 16.00 v Nadaci Vodafone
 • odevzdání žádosti jiným než stanoveným způsobem (žádost je odevzdána po částech nebo např. pouze emailem)

VÝSLEDKY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ:

Projekty posoudí hodnotící komise a o výsledku grantového řízení žadatele vyrozumíme písemně nebo emailem nejpozději do 10 týdnů od data uzávěrky příjmu žádostí (tzn. do poloviny srpna 2009).

KONZULTACE K PROJEKTŮM:

Konzultace k programu poskytne: Robert Basch, tel. 775 013 688,
email: robert.basch-ext@vodafone.com.